Newyddion

News pane

Archwilydd Cyffredinol yn rhoi amod ar gyfrifon tri o gyrff y GIG yng Nghymru

26 Meh 2014 - 4:18yp

Heddiw mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cymeradwyo’r olaf o'i 10 barn archwilio ar gyfer Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau'r GIG yng Nghymru ar gyfer y flwyddyn ariannol 2013-14.

Archwilydd Cyffredinol yn anerch arweinwyr Llywodraeth Leol ynglŷn â'r her o newid yn y ddeng mlynedd nesaf

20 Meh 2014 - 2:29yp

Roedd Archwilydd Cyffredinol Cymru yn anerch cyfranogwyr allweddol mewn Llywodraeth Leol yng Nghymru yn ddiweddar yng nghynhadledd CLlLC yn Llandudno.

Swyddfa Archwilio Cymru yn cefnogi ysgol haf gwasanaethau cyhoeddus

20 Meh 2014 - 2:14yp

Caiff Swyddfa Archwilio Cymru ei chynrychioli’n helaeth yn Ysgol Haf Gwasanaethau Cyhoeddus Academi Cymru gyda’n harweinydd Chris Bolton yn hwyluso a Matthew Mortlock, Stephen Lisle a Sarah Utley yn mynychu'r digwyddiad fel cynrychiolwyr.

Tîm o staff yn barod am Her Tri Chopa Cymru

20 Meh 2014 - 9:31yb

Mae rhai o’n cydweithwyr yn Swyddfa Archwilio Cymru yn barod i gymryd rhan yn Her Tri Chopa Cymru'r penwythnos hwn ar gyfer yr elusen, Changing Faces. 

Y Fenter Twyll Yn Nodi £4 Miliwn O Achosion O Dwyll A Gordaliadau Yng Nghymru

11 Meh 2014 - 12:20yp

Mae'r ymarfer gwrth-dwyll cenedlaethol diweddaraf a gynhelir bob dwy flynedd wedi helpu cyrff cyhoeddus yng Nghymru i nodi gwerth £4 miliwn o achosion o dwyll a thaliadau gwallus, a £229m ledled y DU, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru heddiw.

Swyddfa Archwilio Cymru yn ymgynghori â grwpiau cydraddoldeb cynrychioliadol

4 Meh 2014 - 11:27yb

Digwyddiad ymgynghori yn ceisio ystyried sut y gallwn wella ymgysylltiad â chynrychiolwyr o grwpiau dan anfantais yn ein gwaith archwilio.

Cynghorau Cymru yn herio'u hunain yn well ond angen mwy o gysondeb er mwyn gwella atebolrwydd

28 Mai 2014 - 4:44yp

Mae trefniadau craffu cadarn yn hanfodol er mwyn sicrhau bod sail gadarn i benderfyniadau cynghorau yn y cyfnod anodd sydd ohoni, dywed yr Archwilydd Cyffredinol.

Cyngor Conwy Yn Cael Ei Reoli A'i Lywodraethu'n Dda Yn Gyffredinol

27 Mai 2014 - 11:00yb

Mae gan y Cyngor record o welliant cyson ond mae ganddo lawer i'w wneud i gyflawni’r arbedion angenrheidiol yn y dyfodol

Archwilydd Cyffredinol yn annerch cynghorau tref ar bwysigrwydd llywodraethu da

20 Mai 2014 - 4:21yp

Yn ddiweddar fe anerchodd Archwilydd Cyffredinol Cymru gynghorwyr lleol a thref yn y gynhadledd hyfforddi ar y cyd rhwng y Gymdeithas Clercod Cynghorau Lleol ac Un Llais Cymru.

Gofyn Am Brofiadau Cleifion a Pherthnasau o Amseroedd Aros y GIG

12 Mai 2014 - 12:48yp

Bydd y canfyddiadau yn ffurfio rhan o astudiaeth genedlaethol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

Tudalennau