Rydym am gyflogi Swyddog Dadansoddi Data i ymuno â'n tîm.
Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â phrofiad ym myd gw
Mae awdurdodau lleol yn ei chael hi’n anodd grymuso pobl a chymunedau i fod yn fwy hunanddibynnol ac yn llai dibynnol ar wasanaethau
Dros y blynyddoedd diwethaf mae llywodraeth leol yng Nghymru wedi wynebu pwysau sylweddol, gan ymdrin ag un argyfwng ar ôl y llall, ond gyda llai o adnoddau ar gael yn awr mae arnynt angen i gymunedau a phobl wneud mwy drostynt hwy eu hunain
Croesawu cadeirydd newydd i Swyddfa Archwilio Cymru
Rydym yn falch iawn o groesawu Dr Kathryn Chamberlain fel Cadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru.
Rydym am gyflogi Archwilwyr Arweiniol (Cyfrifon) i ymuno â'n tîm.
Ydych chi ar hyn o bryd yn gweithio mewn tîm cyllid ond yn chwilio am her newydd neu'n gweithio o fewn archwilio ond hoffech gael

Rydym yma i:

Rhoi sicrwydd
bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda.
Egluro
sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl.
Ysbrydoli
a grymuso'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella.

 

Dysgu, Arweiniad a Chymorth COVID-19,Gwelwch ein holl ddiweddariadau ac erthyglau am Coronafeirws, gan gynnwys yr heriau a’r newidiadau a’n prosiect dysgu parhaus.
 • Pedwar o bobl yn garddio yn y gymuned
  ‘Gyda’n gilydd fe allwn ni’ – Cydnerthedd a hunanddibyniaeth cymunedau

  Mae ein hadroddiad yn edrych ar sut mae awdurdodau lleol yn creu'r amodau sydd eu hangen i helpu cymunedau i ffynnu mor annibynnol â phosib.

 • Cyngor Gwynedd – Diweddariad ar Gynnydd Datgarboneiddio (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  clawr generig gyda brandio a logo Archwilio Cymru

  Mae gan y Cyngor weledigaeth glir ar gyfer sut y bydd yn cyflawni sero net erbyn 2030 ac yn buddsoddi mewn cynlluniau lleihau carbon. Fodd bynnag her allweddol fydd…

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Adolygiad Sicrwydd ac Asesu Risg (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi ein canfyddiadau yn y meysydd lle’r ydym wedi gwneud gwaith Sicrwydd ac Asesu Risg mwy manwl.

 • Cynllun Ffioedd 2023-24 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Report cover

  Rydym wedi cyhoeddi'r Cynllun Ffioedd ar gyfer 2023-24, a gymeradwywyd gan y Senedd, sy'n darparu'r sail inni godi ffioedd.

 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Asesiad Sicrwydd a Risg 2021-22 – Diweddariad ar y sefyllfa ariannol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  clawr generig gyda brandio a logo Archwilio Cymru

  Mae’r Cyngor yn sefydlog yn ariannol, a helpwyd yn ddiweddar gan gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru, ond mae angen iddo ddatblygu cynllun cynaliadwy i fynd i’r afael â…

 • Cyngor Sir Ceredigion – Yr Wybodaeth Ddiweddaraf ar y Sefyllfa Ariannol o ran Sicrwydd ac Asesu Risg 2021–22 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo

  Yn dilyn ein llythyr diweddar yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar y cynnydd o ran Sicrwydd ac Asesu Risg 2021–22, dywedom y byddem yn rhoi sylwadau ar rai agweddau penodol…

 • Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg – Bwrdd y Rhaglen Arweinyddiaeth Drawsnewidiol – Adolygiad Llywodraethu Sylfaenol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  generic cover with audit wales branding and logo

  Nod ein hadolygiad oedd ateb y cwestiwn: A yw trefniadau Bwrdd y Rhaglen Arweinyddiaeth Drawsnewidiol yn cynorthwyo’r pedwar corff3 i ddatblygu dulliau effeithiol a…

Digwyddiadau

Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb mwy nag ymarfer blwch ticio
Darlun o rai pobl, clorian ac adroddiad
Wedi'i wneud yn dda, mae Asesiadau EG yn fwy na modd i ddangos cydymffurfiaeth.
Dyddiad
25 Ionawr 2023
Amser yn Dechrau:
09:30
Amser yn Gorffen
12:00

Blogiau

 • Mae yna heriau a chyfleoedd unigryw i ddatblygu fel Uwch Archwilydd
  Ar ôl cymhwyso cefais fy nyrchafu i Uwch…
  Mae yna heriau a chyfleoedd unigryw i ddatblygu fel Uwch Archwilydd
 • Newid cyfeiriad
  Newid cyfeiriad
 • Nid oes dau ddiwrnod fyth yr un fath yn gweithio fel Uwch Archwilydd
  Roeddwn yn awyddus i barhau â'm taith gydag…
  Nid oes dau ddiwrnod fyth yr un fath yn gweithio fel Uwch Archwilydd