Rydym wedi cael sylw yng nghylchgrawn Association for Public Service Excellence
Rydym yn falch iawn o fod wedi cael sylw yng nghylchgrawn y Gymdeithas Rhagoriaeth Gwasanaethau Cyhoeddus (APSE).
Rydym am gyflogi Uwch Archwilwyr i ymuno â'n tîm.
Rydym am recriwtio uwch archwilwyr i ymuno â'n Grŵp Archwilio Perfformiad
Bydd ein rhaglen archwilio yn canolbwyntio ar rai o'r heriau mwyaf sy'n wynebu Cymru
Gyda chyllid cyhoeddus dan straen sylweddol, mae gwerth ein gwaith yn bwysicach nag erioed
Mae ceisiadau ar gyfer ein Rhaglen Brentisiaethau Cyllid ar agor
Ydych chi'n chwilio am ddewis arall yn lle'r brifysgol ond gyda'r un rhagolygon hirdymor?

Rydym yma i:

Rhoi sicrwydd
bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda.
Egluro
sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl.
Ysbrydoli
a grymuso'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella.

 

Dysgu, Arweiniad a Chymorth COVID-19,Gwelwch ein holl ddiweddariadau ac erthyglau am Coronafeirws, gan gynnwys yr heriau a’r newidiadau a’n prosiect dysgu parhaus.
 • Clawr cyhoeddiad Archwilio Cymru gyda'i logo
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2022

  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein ngwaith archwilio 2022 ym Mwrdd  Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a gynhaliwyd i gyflawni ein cyfrifoldebau o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

 • Cyngor Bro Morgannwg – Cymhwyso’r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy mewn Meysydd Gwasanaeth (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru

  Yn ystod 2021-22, fe wnaethom gynnal cyswllt â’r Cyngor mewn perthynas â’n pryderon ynghylch adnewyddu’r contract hamdden.

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2022 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau fy ngwaith archwilio 2022 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a gynhaliwyd i gyflawni fy nghyfrifoldebau o dan Ddeddf…

 • Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Asesiad Strwythuredig 2022 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Clawr cyhoeddiad Archwilio Cymru gyda'i logo

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2022 yr Archwilydd Cyffredinol yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre (yr Ymddiriedolaeth). Nod ein…

 • Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Adroddiad Archwiliad Blynyddol 2022 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Clawr cyhoeddiad Archwilio Cymru gyda'i logo

  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau fy ngwaith archwilio 2022 yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre (yr Ymddiriedolaeth) a wnaed i gyflawni fy nghyfrifoldebau…

 • Cyngor Sir Ddinbych – A yw Swyddogaethau Cymorth Corfforaethol y Cyngor yn Effeithiol? (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd clawr adroddiad Archwilio Cymru

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw swyddogaethau cymorth corfforaethol y Cyngor yn effeithiol?

 • Cyngor Sir Powys – Adolygiad o'r Gwasanaeth Cynllunio (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Clawr adroddiad gan Archwilio Cymru gyda'i logo

  Ceisiodd yr adolygiad roi sicrwydd a mewnwelediad ynghylch a yw gwasanaeth cynllunio y Cyngor yn cyflawni ei amcanion yn effeithiol ac yn gynaliadwy ac yn cyfrannu tuag at…

Digwyddiadau

Gyda'n gilydd gallwn – creu'r amodau i rymuso ein cymunedau i ffynnu
Llun yn cynrychioli cymuned
Bydd y digwyddiad dysgu ar y cyd hwn yn dod â phobl ynghyd o bob rhan o wasanaethau cyhoedd
Dyddiad
20 Mehefin 2023
Amser yn Dechrau:
10:00
Amser yn Gorffen
12:00

Blogiau

 • Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
  Mae technoleg ddigidol eisoes yn chwarae rhan…
  Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
 • Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
  Pa
  Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
 • Nid oes diwrnod 'nodweddiadol' wrth weithio mewn Adnoddau Dynol
  Ar ôl cwblhau gradd mewn Plismona eisoes, doeddw
  Nid oes diwrnod 'nodweddiadol' wrth weithio mewn Adnoddau Dynol