Dysgu, Arweiniad a Chymorth COVID-19,Gwelwch ein holl ddiweddariadau ac erthyglau am Coronafeirws, gan gynnwys yr heriau a’r newidiadau a’n prosiect dysgu parhaus.

Rydym yma i:

Rhoi sicrwydd
bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda
Egluro
sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl, ac.
Ysbrydoli
a grymuso'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella.

 

 • delwedd clawr
  Cyngor Bro Morgannwg – Adolygiad o’r Rhaglen Ail-lunio Gwasanaethau

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn hwn: A oes gan y Cyngor drefniadau effeithiol i roi ei Raglen Ail-lunio Gwasanaethau ar waith?

 • Offeryn Data Cyllid GIG Cymru (image shows publication cover)
  A picture containing indoor, table, desk, sitting

  Mae ein hofferyn data newydd yn dangos gwariant ychwanegol pob corff y GIG o ganlyniad i’r pandemig a’u sefyllfaoedd ariannol presennol

 • Cyngor Caerdydd – Adolygiad o Wasanaethau Hamdden (image shows publication cover)
  delwedd clawr

  Roedd yr adolygiad hwn yn ceisio ateb y cwestiwn: a yw dull y cyngor o ddarparu gwasanaethau hamdden o gymorth i gyflawni ei amcanion llesiant, ac yn rhoi gwerth am arian…

 • Darparu prydau ysgol am ddim yn ystod y cyfyngiadau (image shows publication cover)
  Darparu prydau ysgol am ddim yn ystod y cyfyngiadau

  Sut yr ymatebodd cynghorau i’r her yng ngwanwyn a haf 2020. 

 • Sylwadau ar Gyfrifon Cyfunol 2019-20 Llywodraeth Cymru (image shows publication cover)
  Ysgrifennu ar bapur

  Rydym wedi datblygu ein sylwadau i hysbysu’r cyhoedd ehangach a’r rhai hynny sy’n gyfrifol am graffu ar Lywodraeth…

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Asesiad Strwythuredig 2019 (image shows publication cover)
  aaa

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau sy'n deillio o waith asesu strwythuredig yn 2019 a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro…

 • Llywodraeth Cymru - Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (image shows publication cover)
  Llywodraeth Cymru - Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

  Gwnaethom archwilio camau gweithredu Llywodraeth Cymru i ymgorffori'r egwyddor datblygu cynaliadwy yn ei busnes craidd yn ystod 2018-19.

Digwyddiadau

Iechyd meddwl a lles yn ystod COVID-19
logo iechyd meddwl
Mae'n anochel bod y pandemig Coronafeirws wedi cael effaith ar les meddyliol llawer o bobl i raddau amrywiol.
2020-12-01
10:00
11:30

Blogiau

 • Golau Cynnes yr Hydref
  Mellt o’r Isymwybod
  Golau Cynnes yr Hydref
 • O fes bach… Sut mae angen i rôl Llywodraeth Leol wella er mwyn helpu'r trydydd sector i dyfu
  O fes bach… Sut mae angen i rôl Llywodraeth Leol wella er mwyn helpu'r trydydd sector i dyfu
 • ‘Bydd cydweithio’n strategol â’n gilydd yn dwyn ffrwyth i gymunedau Cymru’
  ‘Bydd cydweithio’n strategol â’n gilydd yn dwyn ffrwyth i gymunedau Cymru’