Example image

Chwilio am dwyll gan ddefnyddio data fferylliaeth gymunedol

Mae graddfa bosibl twyll a chamgymeriad y sector cyhoeddus yn dod a dŵr i’r llygaid.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Chwilio am dwyll gan ddefnyddio data fferylliaeth gymunedol

Mae graddfa bosibl twyll a chamgymeriad y sector cyhoeddus yn dod a dŵr i’r llygaid.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Prentisiaethau yn Archwilio Cymru: dysgu mewn amgylchedd cyf...

Roeddem am ganfod mwy am sut mae ein prentisiaid yn gweld prentisiaeth Archwilio Cymru, felly gwnaethom ofyn ychydig o gwestiynau i'r prentis presennol, Paige.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Cwblhau fy mhrentisiaeth gradd gydag Archwilio Cymru

Am y 3 blynedd diwethaf, rwyf wedi cael y fraint o ddysgu a gweithio yn y tîm Dadansoddi Data tra'n astudio 1 diwrnod yr wythnos yn ystod y tymor ar gyfer prentisiaeth gradd mewn Gwyddor Data Cymhwysol gyda Phrifysgol Met Caerdydd.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Beth i'w ddisgwyl gan gynllun graddedigion Archwilio Cymru?

Mae Carwyn yn sôn am ei daith o hyfforddai graddedig i'r Rheolwr Archwilio.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Pam dewis gyrfa mewn cyfrifyddiaeth / archwilio?

Georgina Taylor, hyfforddai graddedig, sy’n dweud wrthym pam y dewisodd hi yrfa ym maes archwilio

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Diogelwch Adeiladau – A ydym wedi dysgu o Grenfell?

Yn ddiweddar nodwyd chwe blynedd ers trychineb tŵr Grenfell.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff

Yn y blog hwn, mae aelodau staff Archwilio Cymru, Victoria Walters ac Alice King, yn rhannu'r hyn maen nhw wedi'i ddysgu o'u gwaith ar greu Fframwaith Sgiliau Digidol ar gyfer uwchsgilio cydweithwyr.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunan...

Cewch glywed gan Nick ag Euros pam fod cydnerthedd a hunanddibyniaeth gymunedol yn bwysig

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Nid oes diwrnod 'nodweddiadol' wrth weithio mewn Adnoddau Dy...

Emily ydw i, 26 oed ac o’r Gorllewin, rwyf wedi bod yn gweithio fel Prentis Adnoddau Dynol yn Archwilio Cymru ers bron i 2 flynedd.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Dwi wedi mwynhau'r amrywiaeth o waith a ddyrannwyd i mi

Morgan ydw i, a dwi'n brentis Gweinyddu Busnes yn Uned Fusnes Archwilio Cymru.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Mae yna heriau a chyfleoedd unigryw i ddatblygu fel Uwch Arc...

Ymunais ag Archwilio Cymru fel Hyfforddai Graddedig yn syth allan o'r brifysgol yn 2018, ar ôl cael fy nenu at y cyfle i gyfrannu at y gwaith maen nhw'n ei wneud o ran dal y sector cyhoeddus i gyfrif, tra'n ennill cymhwyster proffesiynol.

Gweld mwy
Blogiau
Example image

Newid cyfeiriad

Mae Rhys sydd o dan hyfforddiant yn Archwilio Cymru yn blogio ar bam ei fod wedi dewis Rhaglen Hyfforddi i Raddedigion.

Gweld mwy