Ymgynghoriadau

Gael gwybodaeth am ein hymgynghoriadau cyfredol a blaenorol.

Cod Ymarfer Paru Data

Beth rydym ei eisiau?

Rydym yn chwilio am eich barn ar ein blaenraglen waith arfaethedig.

Bob blwyddyn, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru yn gwneud gwaith i archwilio darparu a rheoli gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Weithiau rydym yn edrych ar faes gwasanaeth penodol, ar adegau eraill rydym yn canolbwyntio ar sefydliadau unigol, prosiectau a rhaglenni penodol.

Gallwch weld enghreifftiau o'r math o waith rydym yn ei wneud yn ein Hadroddiad Blynyddol diweddaraf a hefyd yn ein Cynllun Blynyddol.

Pam?

Dewisir ein pynciau astudio ar gyfer y dyfodol yng nghyd-destun ein cenhadaeth – bod ‘pobl Cymru a’r Cynulliad Cenedlaethol yn gwybod a yw adnoddau cyhoeddus yn cael eu rheoli'n ddoeth’.

Mae'r astudiaethau a gynhelir gennym yn ein galluogi i rannu arfer da a chynorthwyo gwasanaethau cyhoeddus i fynd i'r afael â'r heriau sy'n eu hwynebu.

Mae'r heriau hyn yn sylweddol. Maent yn cynnwys: cyfyngiadau ariannol parhaus; polisi a thirwedd wleidyddol sy'n newid ac amgylchedd digidol sy'n newid yn gyflym.

I'n helpu i ddewis pynciau ar gyfer y dyfodol, rydym am i chi ddweud wrthym eich barn ynghylch beth y dylem ganolbwyntio arno drwy lenwi'r ffurflen isod.

Byddwn yn ystyried eich awgrymiadau ochr yn ochr ag ymgysylltu arfaethedig â'r cyrff a archwilir gennym a'n hasesiadau ein hunain wrth i ni ddatblygu rhaglen o waith ar gyfer y blynyddoedd i ddod.

Os oes gennych bryderon penodol am y modd mae gwasanaeth, prosiect, rhaglen neu sefydliad yn cael ei redeg ar hyn o bryd yna cyfeiriwch at yr adran ar godi pryderon ar ein gwefan.

Rydym wedi estyn y dyddiad cau i lenwi’n harolwg hyd at ddydd Gwener 6 Gorffennaf 2018.

Cwblhewch ein hymgynghoriad ar-lein [agorir mewn ffenest newydd]

Lawrlwythwch fersiwn hawdd i’w ddarllen yr arolwg [PDF 635KB agorir mewn ffenest newydd]

Cod Ymarfer Paru Data

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am safbwyntiau a sylwadau ynghylch drafft cyfredol o God Ymarfer Paru Data Archwilydd Cyffredinol Cymru. Yn ôl Deddf Archwilio’r Cyhoedd (Cymru) 2004, mae’n ofynnol i Archwilydd Cyffredinol Cymru adolygu’r Cod Ymarfer Paru Data (“Y Cod”) yn barhaus a chynnal ymgynghoriad â rhanddeiliaid cyn ei newid.