Cyhoeddiad

 • clawr yr adroddiad
  Taliad i Gyn-Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru pan Derfynwyd ei Chyflogaeth

  Paratowyd yr adroddiad hwn o dan Baragraff 19(1) o Atodlen 8 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006

 • clawr yr adroddiad
  Taliad i Gyn-Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru pan Derfynwyd ei Chyflogaeth
  Paratowyd yr adroddiad hwn o dan Baragraff 19(1) o Atodlen 8 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Sir Ynys Môn – Cymhorthdal Budd-dal Tai
  Gan fod cais y Cyngor am gymhorthdal budd-dal tai 2018-19 wedi’i ardystio’n ddiweddar a hithau’n ddwy flynedd ers i Archwilio Cymru gymryd cyfrifoldeb am archwilio'r…
 • pobl yn cymdeithasu ac yn chwerthin
  Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb: Mwy nag Ymarfer Blwch Ticio?
  Mae Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (Asesiad EG) yn rhan bwysig o'r dull o fynd i'r afael â gwahaniaethu a hyrwyddo cydraddoldeb yng Nghymru.
 • Audit Wales document front cover with logo
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Trefniadau ar gyfer Rhannu Gwybodaeth Agored Trwy Bwyllgorau – Adolygiad Lefel Uchel
  Fel rhan o'n gwaith Asesu Sicrwydd a Risg yn y flwyddyn ariannol 2021-22, gwnaethom nodi tryloywder gwybodaeth fel maes adolygu posib, gan fod y Cyngor hefyd wedi nodi ei fod…
 • Clawr cyhoeddiad gyda logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Ynys Môn – Llamu Ymlaen
  Fe wnaethom adolygu trefniadau’r Cyngor ar gyfer rheoli ei asedau a’i weithlu: ar gyfer asedau, roedd ein prif ffocws ar swyddfeydd ac adeiladau y mae’r Cyngor yn eu…
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Sir Gaerfyrddin – Llamu Ymlaen – Rheoli’r Gweithlu
  Edrychodd ein hadolygiad ar a oedd dull strategol y Cyngor tuag at ei weithlu'n helpu'r Cyngor i gryfhau ei allu i drawsnewid, addasu a chynnal darpariaeth ei wasanaethau yn…
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru – Adolygiad o Drefniadau Llywodraethu Ansawdd
  Archwiliodd ein harchwiliad a yw trefniadau llywodraethu sefydliadol yn cefnogi’r ddarpariaeth o wasanaethau diogel, effeithiol ac o ansawdd uchel.
 • clawr generig gyda brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf– Llamu Ymlaen – Y Gweithlu
  Fe wnaethom adolygu’r modd y mae’r Cyngor yn cynllunio’n strategol ar gyfer ei ofynion o ran y gweithlu yn awr ac yn y dyfodol, sut y mae’n monitro’i weithlu a sut y mae’n…
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Adolygiad o’r Trefniadau Llywodraethu Ansawdd
  Archwiliodd ein harchwiliad a yw trefniadau llywodraethu’r sefydliad yn cefnogi’r broses o ddarparu gwasanaethau diogel ac effeithiol o ansawdd uchel.
 • clawr generig gyda brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Llamu Ymlaen – Rheoli Asedau'n Strategol
  Gwnaethom adolygu trefniadau'r Cyngor ar gyfer rheoli ei asedau. Edrychwyd ar sut y mae'r Cyngor yn cynllunio'n strategol y defnydd o'i asedau, sut y mae'n monitro'r defnydd…

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael mynediad i adroddiadau a gyhoeddwyd cyn 2010 ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.