Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

29 Hyd 2018 - 10:06yb

Yn ogystal â chwarae ein rhan i ddiogelu arian cyhoeddus a chefnogi gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru, rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod ein model gweithredu ein hunain mor effeithion ac effeithiol â phosibl.

26 Hyd 2018 - 3:58yp

Asesiad o’r cynnydd a wnaed o ran Cynllun Blynyddol 2018-19 rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2018.

26 Hyd 2018 - 3:24yp

Mae trefniadau'r Cyngor ar gyfer rheoli absenoldeb oherwydd salwch yn helpu i leihau lefelau absenoldeb.

26 Hyd 2018 - 2:24yp

I gael sicrwydd bod gan y Cyngor drefniadau effeithiol ar gyfer mynd i’r afael â’r cynigion ar gyfer gwella, ym mis Mehefin 2018, fe wnaethom adolygu’r cynnydd y mae’r Cyngor wedi’i wneud wrth eu gweithredu ac effeithiolrwydd ei drefniadau i wneud hynny.

23 Hyd 2018 - 12:11yp

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r Fenter Twyll Genedlaethol ddwyflynyddol yng Nghymru yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Mawrth 2018.

19 Hyd 2018 - 2:35yp

Mae’r Cyngor yn cyflawni ei ofynion statudol o ran gwelliant parhaus.

19 Hyd 2018 - 11:27yb

Mae'r Cyngor yn gwneud cynnydd da tuag at gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru ac mae'r rhan fwyaf o denantiaid y Cyngor yn fodlon ar ansawdd y gwasanaeth a gânt a'u cartrefi.

19 Hyd 2018 - 11:26yb

Ar y cyd â phob un o'r 22 o gynghorau yng Nghymru, gwnaeth yr adolygiad hwn archwilio pa mor ‘addas i'r dyfodol’ yw eu swyddogaethau craffu.

12 Hyd 2018 - 11:24yb

Canfuwch sut rydym wedi cyflawni ein dyletswyddau cydraddoldeb.

12 Hyd 2018 - 10:03yb

Yng Nghyngor Sir Powys, gwnaethom ni adolygu’r gwasanaeth tai.

Tudalennau