Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

12 Rhag 2018 - 10:10yb

Mae hwn yn adroddiad er budd y cyhoedd sy'n amlygu methiannau mewn trefniadau llywodraethu a diffygion o ran rheolaeth ariannol

12 Rhag 2018 - 10:06yb

Mae hwn yn adroddiad er budd y cyhoedd sy'n amlygu methiannau mewn trefniadau llywodraethu a diffygion o ran rheolaeth ariannol

12 Rhag 2018 - 10:02yb

Mae hwn yn adroddiad er budd y cyhoedd sy'n amlygu methiannau mewn trefniadau llywodraethu a diffygion o ran rheolaeth ariannol

11 Rhag 2018 - 12:04yp

Ar y cyd â phob un o'r 22 o gynghorau yng Nghymru, roedd yr adolygiad hwn yn archwilio pa mor ‘addas i'r dyfodol’ yw eu swyddogaethau craffu

11 Rhag 2018 - 11:33yb

Ar y cyd â phob un o'r 22 o gynghorau yng Nghymru, roedd yr adolygiad hwn yn archwilio pa mor ‘addas i'r dyfodol’ yw eu swyddogaethau craffu

6 Rhag 2018 - 12:04yb

Mae'r astudiaeth hon yn asesu a oes gan lywodraeth leol y blociau adeiladu a'r diwylliant cywir ar waith i fanteisio ar y data sydd ganddo

30 Tach 2018 - 7:00yb

Nod ein hadolygiad oedd ateb y cwestiwn: A oes gan y Cyngor drefniadau effeithiol ar waith i gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) erbyn 2020?

30 Tach 2018 - 7:00yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau gwaith yn y Bwrdd iechyd rhwng mis Mawrth a mis Mai 2018, i ystyried a yw’n mewn sefyllfa dda i gyflawni’r weledigaeth genedlaethol ar gyfer gofal sylfaenol a nodir yn y cynllun cenedlaethol.

30 Tach 2018 - 7:00yb

Yn yr adroddiad hwn bûm yn ystyried a yw’r Bwrdd Iechyd mewn lle da i ddarparu’r weledigaeth genedlaethol ar gyfer gofal sylfaenol fel yr amlinellir yn y cynllun cenedlaethol.

29 Tach 2018 - 12:04yb

Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar ddull Llywodraeth Cymru o reoli cymorth ariannol i fusnesau

Tudalennau