Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

12 Gorff 2018 - 1:00yb

Mae'r cleifion yn gwerthfawrogi'r gwasanaethau gofal sylfaenol y tu allan i oriau ond nid yw'r gwasanaethau hynny'n cyrraedd safonau cenedlaethol. Maent hefyd o dan straen oherwydd problemau'n gysylltiedig â morâl a staffio.

29 Meh 2018 - 8:00yb

Nodir y gwaith a gyflawnwyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, gan gynnwys gwaith y rheoleiddwyr perthnasol, yn yr adroddiad hwn.

 

29 Meh 2018 - 8:00yb

Mae swyddogaeth trosolwg a chraffu'r Cyngor yn ymateb yn effeithiol i anghenion cyfredol ac yn datblygu ei drefniadau i wynebu heriau yn y dyfodol.

29 Meh 2018 - 8:00yb

Yn ystod 2018, gwnaethom werthuso effaith CAMMS (y system newydd ar gyfer adolygu rheolaeth perfformiad ym maes llywodraeth leol a brynwyd gan y Cyngor yn 2015) gan adolygu dogfennau, cyfweld â swyddogion allweddol ac aelodau etholedig, ac adolygu'r system.

29 Meh 2018 - 8:00yb

Gwnaethom adolygu gwasanaeth llyfyrgelloedd Cyngor Conwy fel rhan o adolylgiad 2017-18 Swyddfa Archwilio Cymru i ddeall ‘safbwynt y defnyddiwr gwasanaeth’ ym mhob cyngor yng Nghymru.

27 Meh 2018 - 12:00yb

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

26 Meh 2018 - 12:00yb

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

14 Meh 2018 - 12:04yb

Mae’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2018 wedi cael ei baratoi ar y cyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru.

12 Meh 2018 - 9:00yb

Archwiliodd ein hadolygiad berthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood.

8 Meh 2018 - 3:09yp

Mae hawliau mynediad yr Archwilydd Cyffredinol yn hollbwysig wrth sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn cael eu dal yn atebol drwy waith archwilio.

Tudalennau