Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

28 Maw 2019 - 2:39yp

Mae'r adroddiad hwn yn nodi'r canfyddiadau o waith asesiad strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

25 Maw 2019 - 2:48yp

Mae’r llythyr hwn yn crynhoi’r prif negeseuon sy’n codi o’n cyfrifoldebau statudol o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a’n cyfrifoldebau adrodd o dan y Cod Ymarfer Archwilio.

22 Maw 2019 - 10:45yb

Mae angen i gyrff y GIG sicrhau bod trefniadau rhyddhau o'r ysbyty yn ddiogel ac yn amserol. 

21 Maw 2019 - 12:01yp

Yn yr adroddiad hwn bûm yn ystyried a yw’r Bwrdd Iechyd mewn lle da i ddarparu’r weledigaeth genedlaethol ar gyfer gofal sylfaenol fel yr amlinellir yn y cynllun cenedlaethol

21 Maw 2019 - 12:00yb

Mae'r adroddiad hwn yn ystyried lefel y flaenoriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i rhoi i atal gwastraff a'r cynnydd tuag at dargedau atal gwastraff

15 Maw 2019 - 10:50yb

Mae rheoli gwastraff yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. Yn 2011, sefydlodd Llywodraeth Cymru'r Rhaglen Newid Gydweithredol (CCP) i helpu i gyflwyno gwasanaethau rheoli gwastraff mwy cynaliadwy, er mwyn bodloni amcanion Tuag at Ddyfodol Diwastraff, sef Strategaeth rheoli gwastraff Llywodraeth Cymru.

8 Maw 2019 - 3:43yp

O ganlyniad i ystyriaethau masnachol a gwleidyddol, penderfynodd partneriaid Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a oedd Newydd gael ei ffurfio fod yn rhaid iddynt symud yn gyflym er mwyn manteisio ar gyfle buddsoddi ffowndri lled-ddargludyddion cyfansawdd cyn bod ei fframwaith sicrwydd cytunedig ei hun ar waith yn llawn.

1 Maw 2019 - 3:46yp

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau o waith asesiad strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

28 Chwef 2019 - 4:25yp

Mae’r llythyr hwn yn crynhoi’r prif negeseuon sy’n codi o’n cyfrifoldebau statudol o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a’n cyfrifoldebau adrodd o dan y Cod Ymarfer Archwilio.

22 Chwef 2019 - 7:00yb

Mae'r adroddiad hwn yn nodi'r canfyddiadau o waith asesiad strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Tudalennau