Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

Amcangyfrif o Incwm a Threuliau Archwilio Cymru am y flwyddyn yn diweddu ar 31 Mawrth 2022

Ein hamcangyfrif o incwm a threuliau ar gyfer Archwilio Cymru yn 2021-22

 • Iechyd Cyhoeddus Cymru – Rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar Waith

  Fe gynhaliom ni ein hadolygiad yn Iechyd Cyhoeddus Cymru rhwng mis Mai 2019 a mis Gorffennaf 2019.

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful - Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Archwiliad o Gyflawni’r Rhaglen Dechrau’n Deg

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau o’n harchwiliad o Gyflawni’r Rhaglen Dechrau’n Deg, cam y mae’r Cyngor yn ei gymryd i gyflawni ei...

  Local Reports
  Local Government
  Wellbeing of future generations
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Nyrsio Ardal: Diweddariad ar y Cynnydd

  Gwnaethom adolygu cynnydd y Bwrdd Iechyd wrth ymateb i'n hargymhellion blaenorol ar wasanaethau nyrsio ardal.

  Local Reports
  Local Government
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Rheoli Meddyginiaethau mewn Ysbytai Acíwt – Diweddariad ar Gynnydd

  Gwnaethom adolygu cynnydd y Bwrdd Iechyd wrth ymateb i'n hargymhellion blaenorol ar reoli meddyginiaethau.

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn ystod 2019.

  Annual Reports
  Health
  Health and social care
 • A465 Rhan 2 - Canfyddiadau Interim

  Mae Llywodraeth Cymru yn trosi 40 cilometr o ffordd bresennol yr A465 ‘Blaenau’r Cymoedd’ rhwng y Fenni a Hirwaun yn ffordd ddeuol. 

  National Reports
  Central Government
  Transport
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Gwasanaeth Meddygon Teulu y Tu Allan i Oriau: Diweddariad cynnydd

  Gwnaethom adolygu cynnydd y Bwrdd Iechyd wrth ymateb i'n hargymhellion blaenorol ar wasanaethau y tu allan i oriau meddygon teulu.

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Cyngor Bro Morgannwg – Adolygiad rheoli gwastraff

  Adolygwyd trefniadau'r Cyngor ar gyfer lleihau gwastraff a chwrdd â thargedau ailgylchu statudol.

  Local Reports
  Local Government
  Environment and Agriculture
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar Waith

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau ynglŷn â dull corfforaethol y Bwrdd Iechyd o wreiddio’r egwyddor datblygu cynaliadwy a sut y cafodd y...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Asesiad Strwythuredig 2019

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau ein gwaith asesu strwythuredig 2019 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

  Local Reports
  Health

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.