Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

‘Gwella ein Perfformiad’ - Mynd i’r Afael â Thwyll yng Nghymru

Mae’r symiau a gollir yn flynyddol yng Nghymru oherwydd twyll yn sylweddol.

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Asesiad Strwythuredig 2019

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn 2019. Fel...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r gwaith archwilio a wnaed gennym ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn ystod 2019.

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r gwaith archwilio yr ydym wedi’i wneud ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys yn ystod 2019.

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Asesiad Strwythuredig 2019

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2019 ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys. Fel rhan o’r...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Contract Meddygon Ymgynghorol y GIG: Gwaith dilynol ar argymhellion blaenorol

  Rydym wedi ymgymryd â'r gwaith dilynol hwn ar argymhellion archwiliadau blaenorol mewn perthynas â Chontract Meddygon Ymgynghorol y GIG fel rhan o...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – Llythyr Archwilio Blynyddol 2018-19

  Cydymffurfiodd yr Awdurdod â'i gyfrifoldebau yn ymwneud ag adroddiadau ariannol a'r defnydd o adnoddau.

  Local Reports
  Fire
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf – Adolygiad Dilynol o Godio Clinigol

  Fel rhan o Gynllun Archwilio’r Archwilydd Cyffredinol ar gyfer Bwrdd Iechyd Cwm Taf yn 2018, fe archwilion ni’r cynnydd a wnaed o ran mynd i’r...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Archwiliad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

  Mae’r Cyngor a’r Bwrdd Iechyd wedi cymhwyso’r egwyddor datblygu cynaliadwy a’i phum ffordd gysylltiedig o weithio wrth ddylunio’r cam hwn.

  Local Reports
  Local Government
 • Cyfoeth Naturiol Cymru – Adolygiad o Lywodraethu Gwerthiannau Coed

  Yn Hydref 2019, cynhaliodd yr Archwilydd Cyffredinol asesiad o'r cynnydd a wnaed gan Cyfoeth Naturiol Cymru i wella'r gwaith o lywodraethu ei...

  Local Reports
  Central Government
  Environment and Agriculture
 • Contractau Gwerthu Pren a ddyfarnwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru

  Roedd gan yr Archwilydd Cyffredinol farn amodol ar reoleidd-dra cyfrifon 2018-19 Cyfoeth Naturiol Cymru ym mis Gorffennaf 2019 oherwydd pryderon...

  Local Reports
  Central Government
  Environment and Agriculture

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.