Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

29 Meh 2018 - 8:00yb

Mae swyddogaeth trosolwg a chraffu'r Cyngor yn ymateb yn effeithiol i anghenion cyfredol ac yn datblygu ei drefniadau i wynebu heriau yn y dyfodol.

29 Meh 2018 - 8:00yb

Yn ystod 2018, gwnaethom werthuso effaith CAMMS (y system newydd ar gyfer adolygu rheolaeth perfformiad ym maes llywodraeth leol a brynwyd gan y Cyngor yn 2015) gan adolygu dogfennau, cyfweld â swyddogion allweddol ac aelodau etholedig, ac adolygu'r system.

29 Meh 2018 - 8:00yb

Gwnaethom adolygu gwasanaeth llyfyrgelloedd Cyngor Conwy fel rhan o adolylgiad 2017-18 Swyddfa Archwilio Cymru i ddeall ‘safbwynt y defnyddiwr gwasanaeth’ ym mhob cyngor yng Nghymru.

27 Meh 2018 - 12:00yb

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

26 Meh 2018 - 12:00yb

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

14 Meh 2018 - 12:04yb

Mae’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2018 wedi cael ei baratoi ar y cyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru.

12 Meh 2018 - 9:00yb

Archwiliodd ein hadolygiad berthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood.

8 Meh 2018 - 3:09yp

Mae hawliau mynediad yr Archwilydd Cyffredinol yn hollbwysig wrth sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn cael eu dal yn atebol drwy waith archwilio.

30 Mai 2018 - 12:05yp

Yn rhan o'r Cynllun Archwilio ar gyfer 2016, cynhwysodd yr Archwilydd Cyffredinol waith lleol i olrhain cynnydd y Bwrdd Iechyd wrth ymateb i'r argymhellion a wnaed yn yr Adolygiad o Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol yn 2015.

25 Mai 2018 - 8:00yb

Archwiliodd yr adolygiad hwn, gyda phob un o’r 22 cyngor yng Nghymru, pa mor ‘barod at y dyfodol’ yw eu swyddogaethau craffu.

Tudalennau