Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

Canfyddiadau o Archwiliadau Egwyddor Datblygu Cynaliadwy’r Archwilydd Cyffredinol

Yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru cyhoeddi ei adroddiad ar ganfyddiadau ei archwiliadau egwyddor datblygu cynaliadwy.

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adolygiad o drefniadau ansawdd a diogelwch gweithredol

  Dechreuodd yr adolygiad hwn ym mis Medi 2018 ac roedd yn gofyn y cwestiwn canlynol: Ydy trefniadau a strwythurau ansawdd a diogelwch gweithredol y...

  Local Reports
  Local Government
  Health and social care
 • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Asesiad Strwythuredig 2019

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2019 yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau...

  Public Interest Report
  Health
  Health and social care
 • Adroddiad a Blaengynllun Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau

  Mae gennym chwe amcan penodol i’n helpu i gyflawni’r Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau yn well yn y dyfodol.

  Our Plans and Accounts
  Audit Wales
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar Waith

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau ar ddull corfforaethol y Bwrdd Iechyd o ymgorffori'r egwyddor datblygiad cynaliadwy a sut y...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau ein harchwiliad o ddatblygiad cynllun ar gyfer lles ac iechyd mewn addysg uwch, cam y mae CCAUC yn ei...

  Local Reports
  Central Government
 • Amgueddfa Cymru – Archwilia Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

  Fe archwilion ni i ba raddau y mae Amgueddfa Cymru yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth ddatblygu a chyflawni ei...

  Local Reports
  Local Government
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar Waith

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau ar ddull corfforaethol y Bwrdd Iechyd o ymgorffori'r egwyddor datblygu cynaliadwy a sut y mae'r pum...

  Local Reports
  Local Government
  Health and social care
 • Cyngor Sir y Fflint – Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi

  Roedd ein harolwg yn ceisio cael ateb i’r cwestiwn: A yw anghenion, profiadau a dyheadau pobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth yn cyfrannu at gynllunio...

  Local Reports
  Local Government
  Environment and Agriculture
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar Waith

  Archwiliwyd i ba raddau y mae'r Bwrdd Iechyd yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth 'ymgorffori'r model cymdeithasol o ofal...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Cyngor Sir Caerfyrddin – Archwilia Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

  Mae’r adroddiad yn nodi ein canfyddiadau o’n harchwiliad o’r ‘cynnydd yn nifer y tai rhent a fforddiadwy sydd ar gael’, cam y mae’r Cyngor yn ei...

  Local Reports
  Local Government

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.