Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

29 Maw 2018 - 8:00yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau'r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn ystod 2017.

29 Maw 2018 - 8:00yb

Archwiliai'r adolygiad hwn a oedd gan y Bwrdd Iechyd drefniadau llywodraethu ac atebolrwydd mewn perthynas â chynllunio i ryddhau.

29 Maw 2018 - 8:00yb

Nod yr adolygiad oedd cadarnhau p'un a yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn sicrhau y gall cleifion gael gafael ar wasanaethau meddygon teulu effeithiol a chadarn y tu allan i oriau.

29 Maw 2018 - 8:00yb

Mae’r asesiad strwythuredig ar gyfer 2017 wedi adolygu agweddau ar drefniadau llywodraethu corfforaethol a rheoli ariannol y Bwrdd Iechyd ac, yn benodol, y cynnydd a wnaed i ymdrin ag argymhellion y flwyddyn flaenorol.

29 Maw 2018 - 8:00yb

Adolygom agweddau ar drefniadau llywodraethu corfforaethol a rheoli ariannol y Bwrdd Iechyd, yn benodol, y cynnydd a wnaed i ymdrin ag argymhellion y flwyddyn flaenorol, a threfniadau'r Bwrdd Iechyd i gynllunio a chyflawni arbedion ariannol.

28 Maw 2018 - 10:07yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi ein canfyddiadau o'r gwaith archwilio a wnaed gennym yn Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru (yr Ymddiriedolaeth) yn ystod 2017.

27 Maw 2018 - 11:38yb

Archwiliai'r adolygiad hwn a oedd gan y Bwrdd Iechyd drefniadau llywodraethu ac atebolrwydd mewn perthynas â chynllunio i ryddhau.

21 Maw 2018 - 10:00yb

Mae ein gwaith asesu strwythuredig yn 2017 wedi adolygu agweddau ar drefniadau llywodraethu corfforaethol a rheoli ariannol yr Ymddiriedolaeth, ac yn benodol, y cynnydd a wnaed i ymdrin â’r argymhellion a wnaed y flwyddyn flaenorol.

20 Maw 2018 - 2:20yp

Fel rhan o raglen archwilio 2015, cynhaliodd yr Archwilydd Cyffredinol adolygiad o apwyntiadau dilynol cleifion allanol ym mhob un o'r saith Bwrdd Iechyd yng Nghymru.

14 Maw 2018 - 3:39yp

Yn seiliedig ar y gwaith a wnaed gan Swyddfa Archwilio Cymru a rheoleiddwyr perthnasol, ac yn gyfyngedig i’r gwaith hwnnw, cred yr Archwilydd Cyffredinol fod yr Awdurdod yn anhebygol o fodloni gofynion y Mesur Llywodraeth Leol (2009) yn ystod 2018-19.

Tudalennau