Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

11 Hyd 2016 - 3:55yp

Mae'r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn rhoi crynodeb o'r gwaith archwilio a gwblhawyd yng Nghyngor Dinas Casnewydd ers cyhoeddi'r adroddiad gwella blaenorol ym mis Hydref 2015.

6 Hyd 2016 - 1:01yb

Mewn ymateb i hyn, cynhaliwyd adolygiad lleol gennym, a oedd yn archwilio dull y Bwrdd Iechyd o reoli offer meddygol ac yn ceisio ateb y cwestiwn: ‘a yw’r Bwrdd Iechyd yn rheoli ei offer meddygol yn effeithiol?’ 

4 Hyd 2016 - 3:30yp

Mae'r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi'r gwaith archwilio a wnaed yn Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru ers i'r adroddiad diwethaf o'i fath gael ei gyhoeddi ym mis Awst 2015

30 Medi 2016 - 9:00yb

Daeth gwaith dilynol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, yr adroddwyd arno ym mis Mehefin 2013, i’r casgliad bod y Bwrdd Iechyd wedi gwneud rhywfaint o gynnydd o ran mynd i’r afael â materion a godwyd yn lleol ac yn genedlaethol, ond bod angen gwneud rhagor o waith i fanteisio i’r eithaf ar y contract meddygon ymgynghorol.

 

28 Medi 2016 - 11:51yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol (AGB) hwn yn rhoi crynodeb o’r gwaith archwilio a gwblhawyd yn Awdurdod Tân ac Achub De Cymru (yr Awdurdod) ers cyhoeddi’r Adroddiad Gwella blaenorol ym mis Awst 2015.

19 Medi 2016 - 11:53yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a gyflawnwyd yng Nghyngor Sir Ceredigion (y Cyngor) ers i’r adroddiad diwethaf o’r fath gael ei gyhoeddi ym mis Hydref 2015.

14 Medi 2016 - 3:10yp

Mae’r memorandwm hwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol (y Pwyllgor) am y cynnydd a wnaed gan GIG Cymru mewn ymateb i argymhellion a nodwyd yn fy adroddiad i ac adroddiad y Pwyllgor, ar arlwyo a maeth cleifion mewn ysbytai.

12 Medi 2016 - 11:07yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a gyflawnwyd yng Nghyngor Sir Ceredigion (y Cyngor) ers i’r adroddiad diwethaf o’r fath gael ei gyhoeddi ym mis Hydref 2015.

12 Medi 2016 - 10:01yb

Diben yr asesiad corfforaethol yw darparu datganiad sefyllfa am adnoddau a gallu awdurdod gwella i sicrhau gwelliant parhaus.

7 Medi 2016 - 4:10yp

Mae’r adroddiad yn amlinellu ein cydymffurfiaeth â Dyletswydd Gyffredinol Deddf Cydraddoldeb 2010 rhwng 1 Ebrill 2015 a 31 Mawrth 2016.

Tudalennau