Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

28 Maw 2018 - 10:07yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi ein canfyddiadau o'r gwaith archwilio a wnaed gennym yn Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru (yr Ymddiriedolaeth) yn ystod 2017.

27 Maw 2018 - 11:38yb

Archwiliai'r adolygiad hwn a oedd gan y Bwrdd Iechyd drefniadau llywodraethu ac atebolrwydd mewn perthynas â chynllunio i ryddhau.

21 Maw 2018 - 10:00yb

Mae ein gwaith asesu strwythuredig yn 2017 wedi adolygu agweddau ar drefniadau llywodraethu corfforaethol a rheoli ariannol yr Ymddiriedolaeth, ac yn benodol, y cynnydd a wnaed i ymdrin â’r argymhellion a wnaed y flwyddyn flaenorol.

20 Maw 2018 - 2:20yp

Fel rhan o raglen archwilio 2015, cynhaliodd yr Archwilydd Cyffredinol adolygiad o apwyntiadau dilynol cleifion allanol ym mhob un o'r saith Bwrdd Iechyd yng Nghymru.

14 Maw 2018 - 3:39yp

Yn seiliedig ar y gwaith a wnaed gan Swyddfa Archwilio Cymru a rheoleiddwyr perthnasol, ac yn gyfyngedig i’r gwaith hwnnw, cred yr Archwilydd Cyffredinol fod yr Awdurdod yn anhebygol o fodloni gofynion y Mesur Llywodraeth Leol (2009) yn ystod 2018-19.

14 Maw 2018 - 3:35yp

Yn seiliedig ar y gwaith a wnaed gan Swyddfa Archwilio Cymru a rheoleiddwyr perthnasol, ac yn gyfyngedig i’r gwaith hwnnw, cred yr Archwilydd Cyffredinol fod yr Awdurdod yn debygol o fodloni gofynion y Mesur Llywodraeth Leol (2009) yn ystod 2018-19.

7 Maw 2018 - 2:32yp

Wrth bennu’r amrywiaeth o waith gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn,gwnaethom ystyried graddau’r wybodaeth archwilio ac arolygu a gasglwyd yn ogystal â ffynonellau eraill o wybodaeth a oedd argael, gan gynnwys systemau adolygu a gwerthuso Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ei hun.

23 Chwef 2018 - 8:00yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o'm gwaith archwilio yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre yn ystod 2017.

22 Chwef 2018 - 12:01yb

Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar a oes gan gyrff cyhoeddus, sydd â chyfrifoldebau am ddarparu addasiadau i dai, ymagwedd strategol effeithiol sy'n darparu gwerth am arian

12 Chwef 2018 - 4:25yp

Mae’r adroddiad hwn yn tracio’r cynnydd a wnaed gan y Bwrdd Iechyd o ran mynd i’r afael â’r argymhellion a wnaed yn yr Adolygiad o Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol yn 2015: fe ddechreuodd yr adolygiad ym mis Chwefror 2017 ac roedd yn gofyn y cwestiwn canlynol: A yw’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud digon o gynnydd mewn ymateb i’r canfyddiadau a’r argymhellion a wnaed yn yr adolygiad gwreiddiol?

Tudalennau