Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

Canfyddiadau o Archwiliadau Egwyddor Datblygu Cynaliadwy’r Archwilydd Cyffredinol

Yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru cyhoeddi ei adroddiad ar ganfyddiadau ei archwiliadau egwyddor datblygu cynaliadwy.

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – Asesiad Strwythuredig 2019

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn 2019...

  Annual Reports
  Health
  Health and social care
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2019-20

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau ein hymchwiliad i’r Gwasanaethau Hamdden, un o’r camau y mae’r Cyngor yn eu cymryd i fodloni ei Amcanion...

  Local Reports
  Local Government
  Arts, Culture and Leisure
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn am ein bod wedi adnabod cynaliadwyedd ariannol fel risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau...

  Local Reports
  Local Government
 • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau'r gwaith archwilio yr ydym wedi'i wneud yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn ystod...

  Annual Reports
  Health
  Health and social care
 • Cyngor Sir Fynwy – Adolygiad Dilynol o Drefniadau Corfforaethol ar gyfer Diogelu Plant

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A all y Cyngor ddarparu sicrwydd ei fod wedi gwneud cynnydd effeithiol yn erbyn y cynigion ar...

  Local Reports
  Local Government
  Health and social care
 • Cyngor Sir y Fflint – Asesiad Cynaliadwyedd Ariannol

  Cynhaliwyd yr asesiad oherwydd inni bennu bod cynaliadwyedd ariannol yn risg a allai atal cynghorau rhag rhoi trefniadau priodol ar waith i...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Sir y Fflint – Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2019-20

  Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu ein canfyddiadau o'n harchwiliad o'r amcan llesiant i amddiffyn a gwella'r amgylchedd naturiol yn Sir y Fflint....

  Local Reports
  Local Government
  Environment and Agriculture
 • Dinas a Sir Abertawe – Adolygiad dilynol o drefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu plant

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw’r Cyngor wedi gweithredu ar yr argymhellion a’r cynigion ar gyfer gwella a oedd wedi’u...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyfoeth Naturiol Cymru – Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2019-20

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwreiddio’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn nyluniad Datganiadau Ardal mewn modd ymwybodol.

  Local Reports
  Local Government
  Environment and Agriculture
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – Rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar Waith

  Fe wnaethom archwilio i ba raddau y mae’r Bwrdd Iechyd yn cymhwyso’r pum ffordd o weithio trwy gam sy’n cael ei gymryd i gyflawni amcan llesiant...

  Local Reports
  Local Government

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.