Newyddion

News pane

Dioddefwyr a goroeswyr cam-drin domestig a thrais rhywiol yn cael eu gadael i lawr gan system dameidiog

20 Tach 2019 - 10:47yb

Mae gwasanaethau’n anghyson, yn gymhleth ac yn fyrdymor, ac mae dioddefwyr a goroeswyr yn ei chael yn anodd cael y cymorth y mae ei angen arnynt.

Heriau mawr o hyd i Fwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg

18 Tach 2019 - 2:11yp

“Mae angen gwelliannau sylweddol mewn sawl maes,” yn ôl adolygiad ar y cyd o'r trefniadau llywodraethu ansawdd. 

Gwariant anghyfreithlon mewn dau gyngor yn uwch na £290,000

6 Tach 2019 - 9:00yb

Diffygion arwyddocaol mewn trefniadau caffael a llywodraethu wedi’u canfod mewn dau gyngor

Cynlluniau i gryfhau gofal sylfaenol ddim yn digwydd yn ddigon cyflym

21 Hyd 2019 - 11:20yb

Er gwaethaf buddsoddiad sylweddol a llawer o gynlluniau i drawsnewid gofal sylfaenol dros y blynyddoedd, nid yw newid wedi digwydd mor gyflym nac mor eang ag a fwriadwyd.

Gorwario gan gyngor yn disbyddu’r cronfeydd wrth gefn

17 Hyd 2019 - 10:00yb

Methiannau mewn llywodraethiant ariannol yn golygu bod Cyngor Tref wedi gorwario £100,000

Helpwch i lunio ein trawsnewidiad digidol fel Datblygydd Drupal

16 Hyd 2019 - 4:49yp

A ydych chi'n ddatblygydd Drupal uchel ei gymhelliant gydag agwedd arloesol at ddatrys problemau?

Angen newidiadau i fyrddau gwasanaethau cyhoeddus er mwyn iddynt wireddu eu llawn botensial

8 Hyd 2019 - 12:00yb

Mae angen i BGCau ddechrau meddwl a gweithredu’n wahanol, a chael y rhyddid i weithio’n fwy hyblyg, meddai’r Archwilydd Cyffredinol

Lansiwch yrfa sy’n cyfrif

4 Hyd 2019 - 10:48yb

Mae ceisiadau ar gyfer ein rhaglen i raddedigion bellach ar agor

Llai o aelwydydd mewn tlodi tanwydd ond Llywodraeth Cymru yn methu â chyrraedd ei thargedau

3 Hyd 2019 - 12:04yb

Targedau sy’n ymwneud â dileu tlodi tanwydd yn ‘hynod uchelgeisiol’ o ystyried cymhlethdod a diffyg rheolaeth Llywodraeth Cymru ar rai achosion allweddol

Patrymau gwariant cyhoeddus ers datganoli ‘yn ddiddorol ac, o bosibl, yn annisgwyl’

27 Medi 2019 - 12:53yp

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru’n bwrw golwg dros y ffordd y mae gwariant cyhoeddus wedi newid ers datganoli o’i gymharu â rhannau eraill o’r DU

Tudalennau