News

safle gwaith gyda dau berson mewn siacedi lachar a pheiriant turio
Heriau i ddod o ran gwario gweddill arian yr UE erbyn diwedd 2023
Mae holl gyllid Rhaglen Cronfeydd Strwythurol a Rhaglen Datblygu Gwledig yr UE wedi ei ymrwymo i brosiectau, ond mae £504 miliwn yn dal ar gael i’w wario
 • graffeg efo testun - Ein rhaglen waith ar gyfer 2023-26. Mynd i'r afael ag anghydraddoldeb, ymateb i'r argyfwng hinsawdd a natur, cydnerthedd gwasanaeth a mynediad a gwasanaethau cyhoeddus a reolir yn dda
  Blaenraglen waith
  Mae'r flaenraglen hon o waith archwilio perfformiad yn cael ei siapio gan
 • Eicon swigen lleferydd gyda'r geiriau Good Practice Exchange
  Podlediad: Tlodi a Chydnerthedd Cymunedol
  Mae ein podlediad diweddaraf yn dilyn ein hadroddiadau a'n digwyddiadau diweddar ar dlodi, mentrau cymdeithasol, a chydnerthedd cymunedol.
 • car under flood water
  Rydym wedi cael sylw yng nghylchgrawn Association for Public Service Excellence
  Rydym yn falch iawn o fod wedi cael sylw yng nghylchgrawn y Gymdeithas Rhagoriaeth Gwasanaethau Cyhoeddus (APSE).
 • Pedwar o bobl yn eistedd wrth fwrdd gyda gliniadur
  Rydym am gyflogi Uwch Archwilwyr i ymuno â'n tîm.
  Rydym am recriwtio uwch archwilwyr i ymuno â'n Grŵp Archwilio Perfformiad
 • calendar, people, clip board, cog
  Bydd ein rhaglen archwilio yn canolbwyntio ar rai o'r heriau mwyaf sy'n wynebu Cymru
  Gyda chyllid cyhoeddus dan straen sylweddol, mae gwerth ein gwaith yn bwysicach nag erioed
 • newspaper, apprentice icon, microphone
  Mae ceisiadau ar gyfer ein Rhaglen Brentisiaethau Cyllid ar agor
  Ydych chi'n chwilio am ddewis arall yn lle'r brifysgol ond gyda'r un rhagolygon hirdymor?
 • Llun o fag gwaith
  Ydych chi'n chwilio am her newydd? Ymunwch â ni yn Archwilio Cymru.
  Rydym yn edrych i benodi Uwch Archwilwyr ac Archwilwyr Arweiniol Ariannol i ymuno â'n tîm. Ar hyn o bryd mae gennym gyfleoedd gyrfa cyffrous yma yn Archwilio Cymru, gyda swyddi wedi eu lleoli yn ein tîm y Gogledd
 • Llun o fag gwaith
  Rydym yn bwriadu recriwtio Peiriannydd TGCh i ymuno â ni yn Archwilio Cymru.
  Rydym yn chwilio am rywun sydd uwch eu cymhelliant dros wneud gwahaniaeth i'r sector cyhoeddus. Unigolyn sydd â rhuglder ac yn fedrus gyda thechnoleg, â ffocws ar ddatrys problemau ac yn barod i fynd y filltir ychwanegol i ategu ein pobl fusnes.
 • Archwilio Cymru
  Mae Archwilio Cymru yn symud
  Ddiwedd y mis hwn byddwn yn gadael ein swyddfeydd yng Nghaerdydd ar Heol y Gadeirlan i gartref newydd yng Nghwr y Ddinas.
 • Menyw aeddfed sy'n defnyddio cyfrifiadur gliniadur gartref.
  Mae gan fwy o aelwydydd yng Nghymru fynediad at y rhyngrwyd erbyn hyn ond mae rhai pobl yn cael eu gadael ar ôl
  Mae manteision i’w cael o symud gwasanaethau ar-lein ond gall achosi i rai pobl gael eu hallgau’n ddigidol
 • Myfyrwyr yn gweithio
  Mae ceisiadau ar gyfer yr wythnos Mewnwelediad Gwaith a Sgiliau ar agor!
  Mae digwyddiad profiad gwaith Partneriaeth Busnes Symudedd Cymdeithasol bellach yn cymryd ceisiadau
 • Person sat on a bed
  Y pandemig wedi gwaethygu’n sylweddol yr amseroedd aros am wasanaethau orthopedig sydd eisoes yn hir
  Mae angen cymryd camau cynaliadwy ac ar fyrder i fynd i’r afael â’r amseroedd aros hir a’r effaith andwyol y mae’r rhain yn ei chael ar iechyd corfforol a llesiant meddyliol cleifion.
 • two report covers
  Angen camau brys i fynd i’r afael â chamweithrediad o fewn y bwrdd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Mae chwalfa mewn cysylltiadau gwaith o fewn y bwrdd yn peryglu’n sylfaenol ei allu i fynd i’r afael â’r heriau niferus y mae’r sefydliad yn eu hwynebu
 • person with wings and two trophy cups
  Archwilio Cymru yn llongyfarch Eleri Davies ar ei gwobr
  Llongyfarchiadau enfawr a da iawn i Eleri Davies am ennill Prentis y Flwyddyn am Gyfrifeg a Phrentis y Flwyddyn.
 • person with wings
  Rydym yn falch i ddathlu Wythnos Prentisiaethau 2023
  Mae Wythnos Prentisiaethau yn ddathliad sy’n para wythnos a bob blwyddyn o ran prentisiaid a rhaglenni prentisiaethau, a gynhelir eleni rhwng 6 a 12 Chwefror.