Newyddion

News pane

Archwilydd Cyffredinol yn annerch cynghorau tref ar bwysigrwydd llywodraethu da

20 Mai 2014 - 4:21yp

Yn ddiweddar fe anerchodd Archwilydd Cyffredinol Cymru gynghorwyr lleol a thref yn y gynhadledd hyfforddi ar y cyd rhwng y Gymdeithas Clercod Cynghorau Lleol ac Un Llais Cymru.

Gofyn Am Brofiadau Cleifion a Pherthnasau o Amseroedd Aros y GIG

12 Mai 2014 - 12:48yp

Bydd y canfyddiadau yn ffurfio rhan o astudiaeth genedlaethol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

Archwilydd Cyffredinol yn Archwilio i Fuddsoddiad Llywodraeth Cymru Mewn Band Eang

8 Mai 2014 - 2:02yp

Yn ddiweddar mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi dechrau adolygiad o fuddsoddiad Llywodraeth Cymru mewn seilwaith band eang cyflymder uchel ar draws Cymru.

Trefniadau Rheoli Rhaglenni Diweddaraf Cronfeydd Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd yng Nghymru ‘Wedi Gwella’

23 Ebr 2014 - 12:39yp

Ond mae’n rhy gynnar i asesu’r effaith gyffredinol’, meddai’r Archwilydd Cyffredinol

Gwendidau Difrifol Wrth Roi Arian Grant I Ganolfan Cywain

16 Ebr 2014 - 4:33yp

Ni chafodd y prosiect ei fonitro’n briodol ac nid oedd yn rhoi gwerth am arian yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

Prawf bod model Archwilio Cymru yn llwyddo i ddilyn hynt arian cyhoeddus yn effeithiol ar draws haenau llywodraeth

10 Ebr 2014 - 12:55yp

Mae Swyddfa Archwilio Cymru mewn sefyllfa gadarn i gefnogi gwelliant a hyrwyddo sicrwydd yn ogystal ag archwilio trefniadau cydweithio ar draws sectorau, yn ôl Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Mae gwasanaethau cyflyrau cronig wedi gwella, ond mae angen gwneud mwy

26 Maw 2014 - 4:35yp

Er gwaethaf y gostyngiad yn nifer y derbyniadau perthnasol i ysbytai, mae angen i fyrddau iechyd yng Nghymru wneud mwy i ehangu mynediad i wasanaethau cyflyrau cronig yn y gymuned yn ôl adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

Strategaeth Leoli Llywodraeth Cymru Wedi ‘Cyflawni Ei Hamcanion’

24 Maw 2014 - 5:04yp

Ond ansicrwydd ynghylch y gwerth am arian a bu’n anodd adleoli swyddi, yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

Beth yw eich barn am wasanaethau’r cyngor yng Ngheredigion?

20 Chwef 2014 - 3:27yp

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn lansio’r arolwg FyNgheredigion – ac yn gwahodd pobl sy’n byw yn y Sir i ddweud eu dweud 

Tudalennau