Newyddion

News pane

Mae diwygiadau lles yn cael effaith sylweddol ar ddarparwyr a thenantiaid tai cymdeithasol

7 Ion 2015 - 4:32yp

Mae Cynghorau, Cymdeithasau Tai a thenantiaid oll yn ei chael hi'n anodd ymdopi

Ydych chi'n ymdopi gydag ychydig bach o help?

6 Ion 2015 - 2:18yp

Mae arolwg o ddinasyddion yn gofyn i bobl dros 55 oed yng Nghymru sut mae eu cynghorau’n gwneud o ran eu cynorthwyo i gadw’u hannibyniaeth 

 

Dweud eich dweud am wasanaethau hamdden yng Nghymru

12 Rhag 2014 - 8:59yb

Arolwg dinasyddion wedi'i lansio o gyflwr presennol gwasanaethau chwaraeon a hamdden cynghorau yng Nghymru

 

Archwilydd Cyffredinol yn rhoi diweddariad ar ei rôl o ran Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

27 Tach 2014 - 12:01yp

Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, i adrodd ar sut mae’r trafodaethau â Llywodraeth Cymru wedi bod yn mynd rhagddynt.

Cyngor Castell-Nedd Port Talbot Yn 'Cyflawni blaenoriaethau allweddol'

26 Tach 2014 - 4:02yp

Ond gallai cyfyngiadau o ran llywodraethu a gwerthuso perfformiad lesteirio cynnydd yn y dyfodol

Cyrff archwilio yn uno i gynhyrchu canllaw arfer da ar gyfer chwythu'r chwiban

25 Tach 2014 - 10:59yb

Mae canllaw arfer da ar gyfer gweithwyr a chyflogwyr y sector cyhoeddus wedi’i gynhyrchu ar y cyd gan bedair prif asiantaeth archwilio'r DU, gan gynnwys Swyddfa Archwilio Cymru.

Chwilio am y genhedlaeth nesaf o archwilwyr proffesiynol

13 Tach 2014 - 2:35yp

Diddordeb mewn ymgeisio i fod yn rhan o’n Rhaglen Archwilwyr dan Hyfforddiant 2015?

Archwilydd Penodedig yn tynnu hysbysiad ymgynghorol Cyngor Sir Penfro yn ôl

4 Tach 2014 - 4:54yp

Cytundeb setlo diwygiedig gyda’r Prif Weithredwr yn diddymu’r ‘gwariant anghyfreithlon’ 

Gwasanaethau iechyd yr amgylchedd o dan bwysau cynyddol

28 Hyd 2014 - 4:29yp

Ein hadroddiad yn canfod nad yw gwasanaethau’n trawsnewid er mwyn diogelu’r amgylchedd a’r cyhoedd yn y dyfodol.

Yr Un Darlun: Gwahanol Lensys

24 Hyd 2014 - 3:21yp

Arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus a dinasyddion yn dod ynghyd ar gyfer cynhadledd bwysig i drafod yr hyn y mae gwaith adolygu allanol yn ei ddweud am wasanaethau yng Nghymru.

Tudalennau