Safbwyntiau Covid

Ddwy flynedd i mewn i'r pandemig, rydym wedi bod yn siarad â chydweithwyr i rannu amrywiaeth o safbwyntiau am yr effaith y mae'r pandemig wedi'i chael ar wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Beth yw'r heriau mawr i sefydliadau wrth ddelio ag effeithiau hirdymor Covid-19 mewn cymunedau? Pa gyfleoedd sydd ar gael i drawsnewid gwasanaethau, gan adeiladu ar y cryfderau a ddaeth i'r amlwg yn ymateb Cymru i’r pandemig.

Dros y misoedd nesaf byddwn yn rhannu nifer o adnoddau arfer da gan gynnwys fideos, podlediadau a blogiau i helpu i feithrin dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o'r heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Gwneud synnwyr o argyfwng: Dysgu o Bandemig COVID-19

Access all our updates and articles around Coronavirus, including challenges and changes, as well as our ongoing learning project.

 • Eiconau o blât, banc mochyn, gliniadur a ffôn clyfar
  Costau Byw a Rhoi’r Fidog i gadw
  Rydym yn edrych ar effaith yr argyfwng costau byw ar gymunedau yng Nghymru. Dyma’r cyntaf mewn cyfres o flogiau yn edrych ar sut y gall archwiliad helpu gwasanaethau cyhoeddus i ymateb i'r argyfwng.
 • Eiconau o blât, banc mochyn, gliniadur a ffôn clyfar
  Costau Byw a Rhoi’r Fidog i gadw
  Rydym yn edrych ar effaith yr argyfwng costau byw ar gymunedau yng Nghymru. Dyma’r cyntaf mewn cyfres o flogiau yn edrych ar sut y gall archwiliad helpu gwasanaethau cyhoeddus i ymateb i'r argyfwng.
 • Rhoi gwybod am gloriau blaen
  Pam a sut y rhoddodd Llywodraeth Cymru gymorth ychwanegol i'r Trydydd Sector yng Nghymru?
  Mae ein memorandum yn canolbwyntio ar y £41.79 miliwn a ddyrannwyd gan Lywodraeth Cymru drwy ei Chronfa Ymateb COVID-19 Trydydd Sector yn ystod 2020-21 a 2021-22. 
 • Rhoi gwybod am gloriau blaen
  Pam a sut y rhoddodd Llywodraeth Cymru gymorth ychwanegol i'r Trydydd Sector yng Nghymru?
  Mae ein memorandum yn canolbwyntio ar y £41.79 miliwn a ddyrannwyd gan Lywodraeth Cymru drwy ei Chronfa Ymateb COVID-19 Trydydd Sector yn ystod 2020-21 a 2021-22. 
 • Icon of a speech bubble with the words The Exchange Podcast - Podlediad y gyfnewidfa
  COVID-19 a Newid Ymddygiad
  Mae Pandemig COVID-19 wedi ei gwneud yn ofynnol i lywodraethau a'r cyhoedd yn ehangach newid eu hymddygiad mewn ffyrdd sylweddol a bach.
 • Icon of a speech bubble with the words The Exchange Podcast - Podlediad y gyfnewidfa
  COVID-19 a Newid Ymddygiad
  Mae Pandemig COVID-19 wedi ei gwneud yn ofynnol i lywodraethau a'r cyhoedd yn ehangach newid eu hymddygiad mewn ffyrdd sylweddol a bach.
 • Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol
  Sut mae'r pandemig yn sbarduno arloesedd mewn archwilio
  Archwilydd Cyffredinol yn myfyrio ar archwilio yn ystod pandemig COVID-19 gydag ACCA ac INTOSAI
 • Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol
  Sut mae'r pandemig yn sbarduno arloesedd mewn archwilio
  Archwilydd Cyffredinol yn myfyrio ar archwilio yn ystod pandemig COVID-19 gydag ACCA ac INTOSAI
 • Eiconau am Profi, Olrhain a Diogelu, Offer Diogelu Personol a Brechiadau
  Sut ydym yn rheoli’r pandemig yng Nghymru?
  Edrychwn ar ymateb gwasanaethau cyhoeddus i heriau Profi, Olrhain a Diogelu, Offer Diogelu Personol a Brechiadau.
 • Eiconau am Profi, Olrhain a Diogelu, Offer Diogelu Personol a Brechiadau
  Sut ydym yn rheoli’r pandemig yng Nghymru?
  Edrychwn ar ymateb gwasanaethau cyhoeddus i heriau Profi, Olrhain a Diogelu, Offer Diogelu Personol a Brechiadau.
 • Eiconau firws
  Rydym yn myfyrio ar y flwyddyn ddiwethaf ar bob peth sy’n ymwneud â COVID-19 a'r sector cyhoeddus
  Ymunwch â ni ar gyfer ein hwythnos ddysgu COVID-19
 • Eiconau firws
  Rydym yn myfyrio ar y flwyddyn ddiwethaf ar bob peth sy’n ymwneud â COVID-19 a'r sector cyhoeddus
  Ymunwch â ni ar gyfer ein hwythnos ddysgu COVID-19
 • Enfys 'diolch i weithwyr allweddol' wedi ei daflunio ar bont gyda'r nos
  Rhan 2: COVID-19, catalydd ar gyfer newid cadarnhaol?
  Adfer gydag uchelgais. Sut mae COVID-19 wedi gweithredu fel catalydd ar gyfer newid cadarnhaol; rhai esiamplau o du allan i Gymru.  
 • Enfys 'diolch i weithwyr allweddol' wedi ei daflunio ar bont gyda'r nos
  Rhan 1: COVID-19, catalydd ar gyfer newid cadarnhaol?
  Sut mae COVID-19 wedi gweithredu fel catalydd ar gyfer newid cadarnhaol, fframwaith ar gyfer gwerthuso a symud ymlaen gyda rhai esiamplau o Ogledd Cymru.
 • Illustration of houses and roads as in a town
  Fy safbwynt i: arolwg #EichTrefEichDyfodol
 • Illustration of houses and roads as in a town
  Rydym am gael eich barn: arolwg #EichTrefEichDyfodol wedi’i gyhoeddi
 • Illustration of houses and roads as in a town
  Rydym am gael eich barn: arolwg #EichTrefEichDyfodol wedi’i gyhoeddi
 • ysgrifennu notepad
  Golau Cynnes yr Hydref
  Sut mae ysgrifennu creadigol yn helpu i wneud synnwyr o’r byd a gwella iechyd meddwl, o garcharorion i’r gweithlu gwasanaeth cyhoeddus.
 • COVID-19: Profi, Olrhain, Diogelu – pa mor hawdd yw hi i gael gwybodaeth?
  Edrychom ar sut y mae cynghorau a byrddau iechyd wedi bod yn cyfeirio pobl at y trefniadau
 • Cyllid COVID-19 Llywodraeth Cymru
  Mae’r Coronafeirws wedi cael effaith sylweddol ar fywyd yng Nghymru ac ar draws y byd. Nid yw cyllid cyhoeddus yn eithriad.
 • Effaith COVID-19 ar ein hiechyd meddwl
  Rydym yn trafod yr heriau a phwysau meddyliol o’r pandemig ac yn rhannu ambell i enghraifft o ddysgu yn ein blog diweddaraf ar COVID-19.
 • Trefniadau llywodraethu ar lefel lleol yn ystod pandemig
  Rydym wedi edrych ar sut y mae cynghorau wedi gorfod gwneud penderfyniadau brys ar y ffordd orau o redeg eu gwasanaethau yn ystod COVID-19
 • Dawnsio i guriad newydd gyda COVID-19
  Bwrw golwg ar gam nesaf ymateb y gwasanaethau cyhoeddus i’r pandemig
 • Gwersi rhyngwladol ynghylch COVID-19
  Rydym yn edrych ar sut y mae gwledydd eraill a’u cyrff cyhoeddus wedi delio â’r pandemig
 • Ein gweminar ar seibergadernid cyrff cyhoeddus yn ystod y cyfnod clo
  Ymunwch â ni yn ein gweminar rhad ac am ddim ar 23 Medi.
 • A all Cymru ymdopi ag effaith ariannol y pandemig ar lywodraeth leol?
  Rydym wedi cyhoeddi tri darn o waith sy’n ymwneud â chyllid llywodraeth leol
 • Gwasanaethau Llyfrgell Powys yn ystod COVID-19 – yr hyn rydym wedi'i ddysgu
  Cyfwelodd ein Tîm Arfer Da â Gwasanaethau Llyfrgell Powys yn ddiweddar ynghylch sut y maent wedi ymateb i’w cyfyngiadau pandemig COVID-19.  
 • Ein hymateb i COVID-19 – diweddariad gan yr Archwilydd Cyffredinol
 • AAA
  Prosiect Gwersi’r COVID-19 - rhai themâu newydd wrth ailgyflwyno gwasanaethau
 • aa
  COVID-19: Profi, Olrhain a Diogelu – dulliau cynghorau a byrddau iechyd lleol o gyfeirio pobl at y trefniadau
 • aaa
  Cyllid COVID-19 Llywodraeth Cymru
 • Democratiaeth cynghorau lleol – llacio’r cyfyngiadau
 • aaa
  Dawnsio i guriad newydd: ymateb nesa’r gwasanaethau cyhoeddus i COVID-19
 • Archwilio cyfrifon terfynol o gartref
 • Cydymffurfio â’n terfynau amser ar gyfer cyfrifon wrth weithio gartref
 • Archwilio o bell (profiadau hyfforddai)
 • Gwersi rhyngwladol i gyrff cyhoeddus Cymru wrth ymateb i COVID-19 ac adfer o hynny
 • Clwy'r Traed a'r Genau 2001 yn erbyn COVID-19
  Ydy’r cyfryngau cymdeithasol yn gwneud gwahaniaeth i sut rydym yn dysgu?
 • Gadael yr ogof…
  Mae'r awyr agored yn hybu ein lles ac yn ein helpu i ymdopi ag effeithiau pandemig y coronafeirws (COVID-19) ond pa mor hawdd yw hi i fynd allan a mwynhau mannau agored? 
 • Llyfrgelloedd – mwy na llyfrau
  Ers ein hedefyn Twitter am wasanaethau llyfrgell yn ôl ym mis Gorffennaf, mae llawer o bethau wedi newid. Mae'r rhestr o bethau rydyn ni'n cael eu gwneud wedi parhau i dyfu'n fwy na'r rhestr o bethau nad ydyn ni'n cael eu gwneud.  Mae cynghorau wedi gallu dechrau meddwl am yr hyn sy'n dod nesaf, yn hytrach na dim ond gorfod ymateb i'r hyn sydd newydd ddigwydd. Mae'n ymddangos fel amser da i fyfyrio ynghylch sefyllfa gwasanaethau'r Cyngor - yn yr enghraifft hon, gwasanaethau llyfrgell - a ble y gallent fynd nesaf.
 • Proses ddwy ffordd yw gwirfoddoli, sy’n gwneud gwahaniaeth i bawb sy’n gysylltiedig â hi
  Mae fy mhrofiadau diweddar wedi dyfnhau fy nysgu personol; o ran llywodraethu, cyfathrebu, rheoli a’r doniau cuddiedig o fewn cymuned. Gadewch imi egluro.
 • logo seiber-gadernid yng Nghymru
  Mae seibergadernid yn fater i bawb (hyd yn oed Billy Idol!)
  Gwaith dilynol o'n gweminar Seibergadernid ym mis Medi.