Newyddion

News pane

Cronfa Fuddsoddi Gwyddorau Bywyd Cymru

25 Chwef 2016 - 9:00yb

‘Roedd agweddau o’i sefydlu, llywodraethiant, arolygu a gweithrediad cynnar yn wallus ac wedi eu dogfennu’n wael’, meddai’r Archwilydd Cyffredino, ond mae cysyniad y Gronfa yn arloesol ac yn glodwiw ar lawer ystyr.

Mae angen i fyrddau iechyd gryfhau eu trefniadau ar gyfer rheoli effaith ymarfer preifat ar y GIG

11 Chwef 2016 - 12:10yb

Ac nid yw systemau lleol yn ddigon cadarn i ddarparu sicrwydd na fydd cleifion preifat a fydd wedyn yn trosglwyddo i gael triniaeth gan y GIG yn cael mantais annheg

Cyfoeth Naturiol Cymru mewn sefyllfa gref i gyflawni’r buddiannau a fwriadwyd

3 Chwef 2016 - 3:04yp

Ond mae’n wynebu heriau sylweddol wrth iddo ymateb i bwysau cyllido ac ymgymryd â chyfrifoldebau newydd

Ymgymerodd Llywodraeth Cymru â phroses sicrhau diwydrwydd dyladwy priodol ar gyfer prynu Maes Awyr Caerdydd

27 Ion 2016 - 12:00yp

Er bod y cynnydd yn arafach na'r disgwyl ar adeg y caffaeliad

Cyngor pen-y-bont ar ogwr yn gwneud cynnydd da tuag at sicrhau gwelliant ar gyfer y dyfodol

19 Ion 2016 - 9:42yb

Bydd ymgynghoriad y Cyngor ar flaenoriaethau’r dyfodol yn ei helpu i baratoi ar gyfer yr heriau i ddod, meddai’r Archwilydd Cyffredinol 

Lansio astudiaeth newydd i edrych ar gynhyrchu incwm mewn cynghorau

14 Ion 2016 - 2:01yp

Cyfle i leisio eich barn fel defnyddiwr gwasanaeth neu fusnes bach yn ein harolwg cenedlaethol.

Cyfrifon Llywodraeth Leol 2014-15

13 Ion 2016 - 12:27yp

Cyrff llywodraeth leol yn paratoi datganiadau ariannol amserol ac o ansawdd da ar y cyfan. Serch hyn, roedd nifer cynyddol o ddatganiadau angen addasiadau materol a bu i archwilwyr godi pryderon mewn rhai cyrff ynglŷn ag ansawdd papurau gwaith ategol 

 

 

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

24 Rhag 2015 - 10:57yb

Dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gan bob un ohonom yma yn Swyddfa Archwilio Cymru

Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus: Beth mae’r adroddiad yn dweud?

17 Rhag 2015 - 11:44yb

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn annog gwasanaethau cyhoeddus i newid yn sylweddol os ydynt am ymateb i’r heriau maent yn eu hwynebu nawr ac yn y dyfodol.

Ond sut? Mae ein fideo yn dweud mwy wrthych.

Cynnydd yn cael ei wneud ond newidiadau mewn gwasanaethau cyhoeddus ‘yn rhy araf o hyd’

17 Rhag 2015 - 11:35yb

Yr Archwilydd Cyffredinol yn annog gwasanaethau cyhoeddus i gynyddu graddfa a chyflymdra'r broses drawsnewid.

Tudalennau