Newyddion

News pane

Mae angen i gynghorau cymunedol wella rheolaeth ariannol a llywodraethu

30 Ion 2017 - 12:06yp

“Mae nifer y cynghorau sy’n derbyn barn archwilio amodol yn rhy uchel” meddai’r Archwilydd Cyffredinol.

Mae buddsoddiad mewn gwasanaethau trydydd sector yn cynyddu, ond nid yw awdurdodau lleol yng Nghymru yn gwneud y defnydd gorau o'r trydydd sector

25 Ion 2017 - 3:49yp

Mae angen sicrhau eu bod yn sicrhau gwerth am arian a meithrin cydberthynas waith fwy strategol, dywed yr Archwilydd Cyffredinol.

Ydych chi’n barod am her newydd yn 2017?

12 Ion 2017 - 4:26yp

Cymerwch olwg ar ein swyddi gwag newydd

Digwyddiad Llunio Atebolrwydd - canlyniadau a'r camau nesaf

22 Rhag 2016 - 2:29yp

Ar 22 Tachwedd, mynychodd 82 o uwch arweinwyr y sector cyhoeddus yng Nghymru digwyddiad Llunio Atebolrwydd yng Nghymru ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Digwyddiad ar y cyd oedd hwn rhwng Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ac Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Mae angen proffil uwch ar gyfer rheoli meddyginiaethau mewn cyrff iechyd

14 Rhag 2016 - 1:34yp

“Cymerir camau cadarnhaol, ond mae mwy o le i wella ansawdd a chostau”, meddai’r Archwilydd Cyffredinol

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi cymryd camau sylweddol tuag at wella ei threfniadau llywodraethu a rheoli

5 Rhag 2016 - 12:00yb

Ond mae heriau a chyfleoedd o hyd os yw’r Llyfrgell i barhau i fod yn gynaliadwy

Darn arian punt gyda'r ddraig goch

Llywodraeth Cymru’n ‘paratoi’n dda i ymgymryd â’i chyfrifoldebau datganoli cyllidol’

30 Tach 2016 - 1:31yp

Ond mae heriau sylweddol yn parhau o ran rhoi'r cynlluniau manwl ar waith a chyflawni prosiectau allweddol, yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

Nid yw awdurdodau lleol yn ystyried pob dewis i gynhyrchu incwm

9 Tach 2016 - 11:39yb

Mae gwendidau mewn polisïau a’r ffordd y maent yn defnyddio data ymysg y prif faterion 

'Mae angen i ni gynyddu'r sgiliau a'r gallu ym maes cyllid sector cyhoeddus cymru'

31 Hyd 2016 - 11:01yp

Lansio cynllun sy'n torri tir newydd i godi safonau ar gyfer dyfodol cynaliadwy 

Mae cyfrifoldebau cymhleth yn tanseilio gwaith cyrff cyhoeddus ar ddiogelwch cymunedol

18 Hyd 2016 - 12:05yb

Mae cyfrifoldebau sy'n newid ynghyd â threfniadau gwaith cymhleth yn creu rhwystrau ar ffordd gweithio ar y cyd yn effeithiol i wella diogelwch cymunedol.

Tudalennau