Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Find documents

13 Rhag 2016 - 4:24yp

Rydyn ni wedi cyhoedd’r Cynllun Ffïoedd ar gyfer 2017-18, a gymeradwywyd gan Bwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol ar 7 Rhagfyr 2016.

5 Rhag 2016 - 12:01yb

Roedd gohebiaeth allanol i’r Archwilydd Cyffredinol yn ystod 2014 a 2015 yn nodi pryderon ynglŷn ag agweddau ar drefniadau arwain a llywodraethu’r Llyfrgell, gan gynnwys tensiynau yn y berthynas â’r staff a chyhoeddusrwydd am bryderon penodol ynglŷn â chanlyniad tribiwnlys cyflogaeth, a ganfu bod dau aelod o staff wedi eu diswyddo’n annheg. 

1 Rhag 2016 - 12:01yb

Mae’r adroddiad hwn yn edrych yn gyntaf ar ddull cyffredinol Llywodraeth Cymru o ymdrin â’r datganoli cyllidol cyffredinol gan gynnwys gwaith ei swyddogaethau yn Nhrysorlys Cymru; ac yn ail ar waith penodol hyd yma ar gyfer sefydlu Awdurdod Refeniw Cymru

15 Tach 2016 - 2:52yp

Roedd yr adolygiad hwn yn canolbwyntio ar a yw Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn rheoli ei ddefnydd o staff (asiantaeth) dros dro yn effeithiol?

10 Tach 2016 - 12:01yb

Yn ystod 2015-16, bu'r Archwilydd Cyffredinol yn archwilio sut mae awdurdodau lleol yn defnyddio eu pwerau i gyflwyno a chynyddu taliadau am wasanaethau, sut mae perfformiad wedi newid yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a'r dull o reoli'r broses o ymgynghori â defnyddwyr ac o asesu effaith penderfyniadau ynghylch codi tâl ar ddefnyddwyr.

18 Hyd 2016 - 9:00yb

Gwnaeth yradolygiad ystyried p'un a yw Rhaglen Eiddilwch Gwent wedi sicrhau gwelliannau yn unol â disgwyliadau sefydliadau unigol ac, yn arbennig, a oedd yn glir sut y bodlonwyd disgwyliadau'r sefydliadau unigol drwy'r Rhaglen, a ddangosodd y Rhaglen drefniadau llywodraethu effeithiol,ac a yw cyfeiriad y Rhaglen ar gyfer y dyfodol yn glir ac a gytunwyd ar y cyfeiriad hwnnw.

18 Hyd 2016 - 12:10yb

Yn ystod 2015-16, ar ran yr Archwilydd Cyffredinol, i archwilio pa un a yw Llywodraeth Cymru, y Comisiynwyr Heddlu a Throseddu a’r awdurdodau lleol yn gweithio gyda’i gilydd yn effeithiol i drechu trosedd a materion diogelwch cymunedol eraill sy’n cael effaith negyddol ar les pobl.

11 Hyd 2016 - 3:55yp

Mae'r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn rhoi crynodeb o'r gwaith archwilio a gwblhawyd yng Nghyngor Dinas Casnewydd ers cyhoeddi'r adroddiad gwella blaenorol ym mis Hydref 2015.

30 Medi 2016 - 9:00yb

Daeth gwaith dilynol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, yr adroddwyd arno ym mis Mehefin 2013, i’r casgliad bod y Bwrdd Iechyd wedi gwneud rhywfaint o gynnydd o ran mynd i’r afael â materion a godwyd yn lleol ac yn genedlaethol, ond bod angen gwneud rhagor o waith i fanteisio i’r eithaf ar y contract meddygon ymgynghorol.

 

Tudalennau