Arolwg pobl

Rydym am i Archwilio Cymru fod yn le y mae pobl yn falch o weithio ynddi ac yn mwynhau'r hyn y maent yn eu gwneud, gydag amgylchedd sy’n gwrando ac yn gynhwysol lle gall pawb ragori.

Defnyddiwn yr un holiadur craidd a ddefnyddir yn Arolwg pobl y gwasanaeth sifil (CSPS) [agorir mewn ffenest newydd].

Mae'r holiadur yn ymdrin ag amrywiaeth o themâu, gan gynnwys:

  • arweinyddiaeth a rheoli newid
  • adnoddau a llwyth gwaith
  • dysgu a datblygu
  • cynhwysiant a thriniaeth deg
  • diwylliant sefydliadol, a
  • cyflog a budd-daliadau.

Un o fanteision allweddol defnyddio cwestiynau’r CSPS yw y gallwn feincnodi ein canlyniadau yn erbyn y 100 o sefydliadau sy'n cymryd rhan yn eu harolwg. Rydym hefyd yn cymharu canlyniadau ein harolygon blaenorol er mwyn asesu pa mor effeithiol yr ydym wedi bod o ran mynd i'r afael â'r materion a nodwyd.

Cipolwg o’n arolwg 2019

Yn 2019, contractiwyd BMG Research [agorir mewn ffenest newydd] i gynnal ein harolwg rhwng dechrau mis Hydref a chanol mis Tachwedd. Ymatebodd 80% o'r staff i'r arolwg; sampl gynhwysfawr a roddodd gyfoeth o fewnwelediad ar ganfyddiadau staff a phrofiad y gweithwyr.

Trosolwg thematig

Mae'r trosolwg thematig yn rhoi'r sgôr gyfartalog 'canran positif' ar gyfer pob un o themâu allweddol yr arolwg, ynghyd â chymariaethau meincnodi. Mae canran positif yn golygu cyfran y bobl a atebodd 'cytuno'n gryf' neu 'cytuno' i’r datganiadau profiad cyflogai.

 

Fy ngwaith
77%
-1%
CSPS 2019 77%
Diben ac amcanion sefydliadol
83%
-1%
CSPS 2019 83%
Fy nhîm
83%
+1%
CSPS 2019 82%
Dysgu a datblygu
52%
0%
CSPS 2019 55%
Cynhwysiant a triniaeth deg
81%
+2%
CSPS 2019 79%
Adnoddau a llwyth gwaith
79%
-2%
CSPS 2019 74%
Fy rheolwr
70%
-1%
CSPS 2019 71%
Cyflog a buddion
62%
+9%
CSPS 2019 34%
Arweinyddiaeth a rheoli newid
48%
+6%
CSPS 2019 49%
Ymgysylltu
69%
+2%
CSPS 2019 63%
Diwylliant sefydliadol
75%
-2%
CSPS 2019 75%
Gweithredu
44%
+4%
CSPS 2019 44%

Mynegai ymgysylltu

Mae'r mynegai ymgysylltu â chyflogeion yn rhoi syniad o lefelau ymgysylltu â staff, ac mae'n sgôr sydd wedi'i phwysoli ar sail ymatebion i bum cwestiwn penodol yn yr arolwg. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am sut y caiff y sgôr hwn ei bennu yn y canllaw technegol ar wefan y CSPS [PDF 2.7MB agorir mewn ffenest newydd].
 

Employee Ymgysylltu Score

69%

Rwy'n falch pan ddywedaf wrth eraill fy mod yn rhan o'm sefydliad
Chart
Bar chart with 5 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 0 to 100.
 
 
End of interactive chart.
 
80%
77%
67%
73%
Byddwn yn argymell fy sefydliad fel lle gwych i weithio ynddo
Chart
Bar chart with 5 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 0 to 100.
 
 
End of interactive chart.
 
76%
67%
61%
69%
Rwy'n teimlo ymlyniad personol cryf wrth fy sefydliad
Chart
Bar chart with 5 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 0 to 100.
 
 
End of interactive chart.
 
64%
66%
52%
58%
Mae fy sefydliad yn fy ysbrydoli i wneud fy ngorau glas yn fy swydd
Chart
Bar chart with 5 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 0 to 100.
 
 
End of interactive chart.
 
64%
55%
52%
59%
Mae fy sefydliad yn fy ysgogi i'w helpu i gyflawni ei amcanion
Chart
Bar chart with 5 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 0 to 100.
 
 
End of interactive chart.
 
58%
53%
50%
56%