Allwch chi fod yn ein Hyfforddai Graddedig nesaf?
Ydych chi newydd orffen yn y brifysgol ac yn chwilio am eich gyrfa nesaf? Neu ar hyn o bryd yn astudio ac yn angerddol a
Yn falch o gael ein henwi yn un o Ddeg Cyflogwr Gorau Working Families 2023
Dros y ddwy flynedd ddiwethaf rydym wedi bod yn y 30 sefydliad gorau, ond eleni rydym wedi cyrraedd y 10 uchaf!
Mae Archwilio Cymru yn pwysleisio arallgyfeirio incwm i gefnogi cydnerthedd ariannol awdurdodau'r parciau cenedlaethol
Mae parhau i ddibynnu ar gyllid Llywodraeth Cymru sy’n lleihau yn peryglu tanseilio ymdrechion yr awdurdodau i ddiogelu mannau anadlu'r genedl.

Rydym yma i:

Rhoi sicrwydd
bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda.
Egluro
sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl.
Ysbrydoli
a grymuso'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella.

 

Dysgu, Arweiniad a Chymorth COVID-19,Gwelwch ein holl ddiweddariadau ac erthyglau am Coronafeirws, gan gynnwys yr heriau a’r newidiadau a’n prosiect dysgu parhaus.
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Ynys Môn – Adolygiad o Reoli Datblygu a Gorfodaeth Cynllunio
  Diben yr adolygiad hwn oedd asesu sut y mae’r Cyngor yn mynd i’r afael â’r heriau o ran perfformiad a chydnerthedd yn ei wasanaeth rheoli datblygu a gorfodaeth cynllunio.
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Defnyddio Gwybodaeth am Berfformiad: Safbwynt Defnyddwyr Gwasanaethau a Chanlyniadau (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Gwnaethom ystyried safbwynt defnyddwyr gwasanaethau a'r wybodaeth am ganlyniadau a ddarparwyd i uwch swyddogion ac uwch aelodau (uwch arweinwyr), a sut y defnyddir yr…
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Gosod amcanion llesiant (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Aethom ati i ateb y cwestiwn cyffredinol: 'i ba raddau y mae'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth osod ei amcanion llesiant newydd?
 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Pennu amcanion llesiant (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Aethom ati i ateb y cwestiwn: I ba raddau y mae'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu ei amcanion Llesiant newydd?
 • Adroddiad briffio ar ddata ynghylch Gweithlu’r GIG (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Llun o weithiwr iechyd benywaidd proffesiynol
  Mae ein briff data Gweithlu'r GIG yn amlygu'r heriau sy'n wynebu'r GIG yng Nghymru
 • Arallgyfeirio Incwm ar gyfer Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yng Nghymru (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  clawr yr adroddiad
  Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar yr heriau sy’n wynebu Awdurdodau Parciau Cenedlaethol o ran mynd ar drywydd ffrydiau…
 • Dulliau o sicrhau sero net ledled y DU (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Clawr adrodd gyda llun o felin wynt a thestun -Dulliau o sicrhau sero net ledled y DU

  Darn o waith ar y cyd rhwng swyddfeydd archwilio cyhoeddus pedair gwlad y DU – Archwilio yr Alban

Digwyddiadau

Cydweithio er mwyn gwella llesiant
speech bubbles, people talking
Mae gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru'n parhau i wynebu heriau sylweddol, a bydd hyn yn parhau yn y dyfodol rhagweladwy.
Dyddiad
24 Hydref 2023
Amser yn Dechrau:
09:00
Amser yn Gorffen
16:30

Blogiau

 • Diogelwch Adeiladau – A ydym wedi dysgu o Grenfell?
  Diogelwch Adeiladau – A ydym wedi dysgu o Grenfell?
 • Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
  Mae technoleg ddigidol eisoes yn chwarae rhan…
  Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
 • Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
  Pa
  Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.