News

Person in a virtual meeting
Cyrff y GIG yn cynnal llywodraethu da yn ystod argyfwng COVID-19
Mae cyrff y GIG yng Nghymru wedi cynnal llywodraethu da i raddau helaeth drwy gydol yr argyfwng, gyda threfniadau diwygiedig yn eu galluogi i lywodraethu mewn modd darbodus, hyblyg a thrylwyr
 • Y gwaith paratoi tuag at ddatganoli cyllidol yn 'mynd yn dda' er gwaethaf rhai heriau
  Ar 1 Ebrill 2018, bydd Cymru'n cael ei phwerau treth datganoledig ei hunan ers dros 800 o flynyddoedd.Cyhoeddwyd adroddiad gennym yn wreiddiol yn 2
 • Cyfrifon ariannol llywodraeth ganolog a llywodraeth leol 'wedi'u paratoi i safon dda'
  Mae ei adroddiad cyntaf yn canolbwyntio ar gyrff Llywodraeth Ganolog yng Nghymru.
 • Sut y mae cynghorau yng Nghymru yn ymdrin â newid gwasanaeth
  Mae cynghorau yng Nghymru yn gorfod gwneud penderfyniadau pwysig am ffurf a lefel y gwasanaethau a gaiff eu darparu ganddynt yn y dyfodol.
 • Eisiau gweithio ar gyfer corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru?
  Dylunydd Graffeg Ydych chi’n Ddylunydd Graffeg dawnus? Ymunwch â ni!
 • Rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu gwasanaethau pwysig ond mae angen iddi wella
  Buddsoddodd Llywodraeth Cymru £124.5 miliwn yn ei Rhaglen Cefnogi Pobl (y Rhaglen) yn 2016-17, i gynorthwyo pobl sy'n agored i niwed mewn a
 • Swydd gwag newydd mewn adnoddau dynol
  Rydym yn awyddus i recriwtio Partner Dysgu Adnoddau Dynol i gefnogi'r swyddogaeth dysgu a datblygu o fewn y sefydliad.
 • Adroddiadau er budd y cyhoedd i fethiannau o ran llywodraethu a rheolaeth ariannol mewn pedwar cyngor cymuned
  Nodwyd materion tebyg ym mhob un o'r cynghorau. Dyma’r math o bethau a oedd o dan sylw:
 • Astudiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
  Bydd y pwynt asesu cychwynnol ar gyfer cyswllt yn cychwyn y broses o ymyrryd mewn gofal cymdeithasol ac felly bydd yn cael effaith uniongyrchol ar
 • £5.4 miliwn o dwyll a gordaliadau wedi’i nodi yng Nghymru trwy'r Fenter Twyll Genedlaethol
  Mae ymarfer diweddaraf y Fenter Twyll Genedlaethol wedi bod yn un o'r rhai mwyaf llwyddiannus hyd yn hyn - gan ddatgelu £5.4 miliwn o dwyll a g
 • Y sefyllfa’n gwaethygu wrth i oediadau ar gyfer apwyntiadau dilynol cleifion allanol yng Nghymru gynyddu
  Mae nifer y bobl sy'n aros am apwyntiadau dilynol cleifion allanol mewn ysbytai yng Nghymru wedi cynyddu'n sylweddol ers 2015, yn ôl adroddiad
 • Mae angen i gynghorau feddwl a gweithredu’n wahanol i gynnal gwasanaethau yn ardaloedd gwledig Cymru
  Dyna gasgliad adroddiad a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, sy’n galw ar gynghorau i feddwl a gweithredu’n wahanol i fynd i’r afael â’r
 • Ailgylchu ar gynnydd yng Nghymru ac mae’r dulliau yn fwy cyson
  Mae Llywodraeth Cymru a chynghorau yng Nghymru yn cydweithio mwy, sy’n helpu i wneud dulliau ailgylchu yng Nghymru yn fwy cyson ac mae’n annog mwy
 • Mae angen dull mwy cydlynol o reoli cymorth ariannol i fusnesau ar Lywodraeth Cymru
  Ni wnaeth Llywodraeth Cymru lwyr wireddu ei gweledigaeth am adnewyddu economaidd mewn rhaglen gydlynol o gymorth ariannol i fusnesau, gan ganolbwyn
 • Mae angen i lywodraeth leol wneud rhagor i ddatblygu diwylliant data cadarn
  Mae awdurdodau lleol yng Nghymru yn eistedd ar 'wythïen gyfoethog' o ddata personol, ariannol a chymunedol a allai eu helpu i ddarparu gwasanaethau
 • Teithio rhatach ar fysiau i bobl ifanc
  Mae cynllun ‘FyNgherdynTeithio’, sydd wedi rhoi gostyngiad o un rhan o dair i bobl ifanc 16-18 oed oddi ar deithiau bws yng Nghymru, wedi costio sw