Mae pwyslais ein gwaith archwilio yn parhau i esblygu i adlewyrchu'r modd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn ymateb i'r heriau a wynebwn

Mae pwyslais ein gwaith archwilio yn parhau i esblygu i adlewyrchu'r modd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn ymateb i'r heriau a wynebwn
Eiconau: chwyddwydr, siaradwr, llygad, pobl

Yr Archwilydd Cyffredinol a Chadeirydd y Bwrdd yn amlinellu blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf yn Archwilio Cymru

Heddiw, mae Archwilio Cymru wedi cyhoeddi ei Gynllun Blynyddol ar gyfer 2022-23. Mae’r ddogfen hon yn amlinellu ein blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf wrth i’r sector cyhoeddus yng Nghymru barhau i ymdopi â byd sy'n newid.

Mae gan archwilio ran hanfodol o ran rhoi'r wybodaeth a'r sicrwydd sydd eu hangen ar y cyhoedd, gwleidyddion, penderfynwyr a dylanwadwyr ynghylch pa mor dda y mae arian cyhoeddus yn cael ei wario.

Yn y Cynllun hwn, gan gyfeirio at ein Ymgynghoriad sy'n gwahodd sylwadau i lywio ein rhaglen waith archwilio yn y dyfodol, a gynhaliwyd yn ddiweddar, rydym yn crynhoi’r prif ffactorau a fydd yn dylanwadu ar y ffordd y byddwn yn cyflawni ein rhaglen o waith archwilio dros y blynyddoedd nesaf.

Yn ogystal â nodi ein rhaglenni arfaethedig ar gyfer y 12 mis nesaf, rydym yn nodi nifer o gamau blaenoriaeth a fydd yn cynorthwyo ein gwaith archwilio a’n gwaith o weithredu’r busnes yn 2022-23. Rydym hefyd yn disgrifio'r dulliau y byddwn yn eu defnyddio i fesur, adrodd a myfyrio ar ein perfformiad ac effaith ein gwaith.

'Wrth i ni ddechrau dod allan o'r pandemig, mae'n anochel y bydd ei effaith yn parhau i gael dylanwad sylweddol ar ein gwaith yn 2022-23. Byddwn yn blaenoriaethu gwaith sy'n archwilio'r arian ychwanegol sydd wedi'i wario yng Nghymru a'r gwerth am arian a gyflawnwyd. Mae'n hanfodol bod pwyslais ein gwaith archwilio yn parhau i esblygu i adlewyrchu sut mae gwasanaethau cyhoeddus yn trefnu eu hunain i ymateb i'r heriau sy'n ein hwynebu. Yn ystod y 12 mis nesaf, byddwn yn dod â’r amserlen adrodd i batrymau cyn y pandemig heb beryglu ein hymrwymiad llwyr i ansawdd archwilio. Er mwyn gwella effaith ein cynnyrch archwilio, byddwn hefyd yn rhoi mwy o bwyslais ar sicrhau bod eu ffurf a'u cyflwyniad yn fwy deniadol ac ysbrydoledig gydag iaith gliriach a beiddgar.

Archwilydd Cyffredinol, Adrian Crompton

Dros y flwyddyn i ddod, byddwn yn gweithredu newidiadau i'n model gweithredu i gefnogi ein hamcanion archwilio a chynnal ansawdd archwilio. Gan ddysgu o'n profiad drwy'r pandemig, byddwn yn dychwelyd i rywfaint o weithredu yn y swyddfa gan hefyd gynnal hyblygrwydd gweithio o bell. Yn 2022, byddwn hefyd yn gwneud penderfyniadau ar ein hystâd swyddfeydd yn y dyfodol. Ein nod yw dod o hyd i ateb sy'n darparu gwaith effeithlon o ansawdd uchel, gan roi gwerth uchel ar iechyd a lles staff Archwilio Cymru a'n heffaith amgylcheddol. Gan fod yn ymwybodol o'n cyfrifoldeb i rannau eraill o'r sector cyhoeddus i gyfyngu ar ein costau gweithredu ein hunain, rydym wedi gosod targedau arbedion heriol drwy reoli swyddi gwag a meysydd gwariant eraill.

Cadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru, Lindsay Foyster
Cynllun Blynyddol 2022-23