Conwy Community Support Service

Here is the link to the Video

When the COVID-19 crisis struck Conwy County Borough Council did not want to close the door on its communities.

Instead, they set up the Conwy Community Support Service. The service has been a lifeline for the residents of Conwy, distributing food parcels, shopping for essentials and delivering prescriptions for those in need.

Undefined

Gwasanaeth Cymorth Cymunedol Conwy

Dyma’r ddolen i’r fideo

Pan darodd yr argyfwng COVID-19, doedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ddim eisiau cau'r drws ar gymunedau’r sir.

Aethpwyd ati i sefydlu  Gwasanaeth Cymorth Cymunedol Conwy. Mae’r gwasanaeth wedi bod yn achubiaeth i drigolion Sir Conwy, gan ddosbarthu parseli bwyd, siopa am nwyddau angenrheidiol a danfon presgripsiynau i’r rhai oedd mewn angen.

Undefined

Cyllid COVID-19 Llywodraeth Cymru

COVID-19-rainbow-wordpress

Ym mis Mai, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynlluniau gwariant newydd mewn ymateb i COVID-19.

Dyma’r tro cyntaf erioed i Lywodraeth Cymru gynhyrchu Cyllideb Atodol ym mis Mai. Yn y rhan fwyaf o flynyddoedd, ymarfer technegol iawn yw’r Gyllideb Atodol Gyntaf, gyda newidiadau cyfyngedig mewn cynlluniau gwariant.

Welsh

Welsh Government COVID-19 funding

COVID-19-rainbow-wordpress

In May, the Welsh Government published new spending plans in response to COVID-19.

This was the first time the Welsh Government has ever produced a Supplementary Budget in May. In most years, the First Supplementary Budget is a very technical exercise, with limited changes in spending plans.

English