Coronavirus Learning Log Week 6: Putting ideas into action

Last week’s findings focused on moving from a theoretical base for our work to putting it into action.  I’ve reflected on the 5 main challenges and what I’ve learnt from them.

  • Collecting data
  • Working in a ‘rapid learning’ environment
  • Working across the organisation
  • Explaining the idea
  • Managing our time

Collecting data

Undefined

Ein hymateb i COVID-19 – diweddariad gan yr Archwilydd Cyffredinol

Hoffwn dalu teyrnged i’r holl weision cyhoeddus sy’n gweithio mor galed i ddod â’n gwlad drwy’r argyfwng hwn. Fel y sefydliad sy’n gyfrifol am graffu ar gynifer o’r cyrff cyhoeddus hyn, mae gennym ddealltwriaeth freintiedig o ba mor hanfodol ydynt i fywydau pawb, bob dydd - a hyd yn oed yn fwy felly ar adeg fel hon. Fel Archwilydd Cyffredinol, ar ran pawb yn Archwilio Cymru, ac yn syml fel aelod o’r cyhoedd - diolch i chi.

Welsh

Our response to COVID-19 – an update from the Auditor General

I would like to pay tribute to all the public servants who are working so hard to see our country through this crisis. As the organisation responsible for scrutinising so many of these public bodies, we have a privileged insight into how vital they are to everyone’s lives, every day – and even more so at a time like this. As Auditor General, on behalf of everyone at Audit Wales, and simply as a member of the public - thank you.

English

Coronavirus Learning Log Week 4: Trust and Networks

Key Challenges:

  • Leaving the door open for people, not backing them into corners
  • Learning to develop a project in real time
  • Trying to maintain a sense of structure and ritual
  • Not jumping to conclusions from the research that we’re doing
  • Working within established networks

Open Doors

Sometimes you have to allow people to make their own mistakes and learn from them’ says Chris Bolton.

Undefined

Gwneud deddfau gwell

Bydd y cyhoeddiad hwn yn pwysleisio’r themâu cyffredin sy’n ymwneud â’r heriau o gyflawni deddfwriaeth newydd.

Mae’n seiliedig ar bedwar o’n hadroddiad astudiaeth diweddar ar awdurdodau lleol:

Welsh

Byrddau gwasanaethau lleol – mynd i’r afael â chysgu allan

Rydym yn gweld a yw partneriaid y byrddau gwasanaethau cyhoeddus (PBS) yn gwneud gwahaniaeth. Ydyn nhw’n cydweithio’n effeithiol, yn effeithlon ac yn economaidd er mwyn helpu pobl ag anghenion cymhleth?

Mae ein gwaith ni’n canolbwyntio ar bobl sy’n cysgu allan yng Nghymru. Mae’n dilyn ein hadolygiad o'r byrddau ym mis Hydref 2019

Welsh