Archwilio Cymru yn lansio strategaeth newydd uchelgeisiol
Daw'r strategaeth bum mlynedd newydd hon ar adeg dyngedfennol i wasanaethau cyhoeddus
Gwariant y GIG yn cynyddu wrth i ddau fwrdd iechyd dorri dyletswyddau ariannol eto
Cyhoeddwyd un ar ddeg o gyfrifon archwiliedig 2021-22 cyrff y GIG heddiw sy'n dangos darlun clir o gynnydd mewn gwariant a rhywfaint o wariant afreolaidd yn ystod y flwyddyn.
Cyfleoedd lleoliadau gwaith Archwilio Cymru
Ydych chi'n astudio ar hyn o bryd ar gyfer cymhwyster cyllid neu gyfrifeg achrededig ac yn awyddus i gael rhywfaint o brofiad o weithio yn amgylchedd archwilio allanol y sector cyhoeddus?
Mae angen i GIG Cymru weithredu ar y cyd i fynd i’r afael â’r ôl-groniad o ran amseroedd aros ar gyfer gofal wedi’i gynllunio
Gallai gymryd hyd at saith mlynedd neu fwy i GIG Cymru ddychwelyd rhestrau aros i’r lefelau cyn y pandemig

Rydym yma i:

Rhoi sicrwydd
bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda.
Egluro
sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl.
Ysbrydoli
a grymuso'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella.

 

Dysgu, Arweiniad a Chymorth COVID-19,Gwelwch ein holl ddiweddariadau ac erthyglau am Coronafeirws, gan gynnwys yr heriau a’r newidiadau a’n prosiect dysgu parhaus.
 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri – Twristiaeth Gynaliadwy: clawr yr adroddiad a logo swyddfa archwilio Cymru
  Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri – Twristiaeth Gynaliadwy

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn hwn: A yw’r Awdurdod yn gwneud popeth y gall i reoli twristiaeth gynaliadwy’n effeithiol yn y Parc Cenedlaethol?

 • Sicrhau, Esbonio, Ysbrydoli: Ein strategaeth 2022-27 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Rhoi gwybod am ddelwedd y clawr

  Rydym wedi cyhoeddi ein strategaeth ar gyfer y pum mlynedd nesaf.

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Adolygiad o Ymgysylltu â’r Cyhoedd (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd clawr blaen Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Adolygiad o Ymgysylltu â’r Cyhoedd

  Fe wnaethom adolygu trefniadau‘r Cyngor ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd a chynnwys y cyhoedd wrth drefnu’r modd y darperir gwasanaethau. Fe…

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Llamu Ymlaen (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Llamu Ymlaen: clawr yr adroddiad a logo swyddfa archwilio Cymru

  Wrth i'r byd symud ymlaen, gan ddysgu o'r pandemig byd-eang, mae'r adolygiad hwn wedi edrych ar sut mae'r Cyngor yn cryfhau ei allu i drawsnewid, addasu a chynnal y gwaith…

 • Memorandwm Esboniadol i'r Pwyllgor Cyllid 2022-23 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  clawr yr adroddiad

  Mae Archwilio Cymru wedi diwygio eu Hamcangyfrif ar gyfer 2022-23 i leihau'r alwad ar Gronfa Gyfunol Cymru gan £354,000. 

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Adolygiad o Drefniadau Llywodraethu Ansawdd (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Adolygiad o Drefniadau Llywodraethu Ansawdd: clawr yr adroddiad a logo swyddfa archwilio Cymru

  Fe wnaeth ein harchwiliad archwilio pa un a yw trefniadau llywodraethu’r sefydliad o gymorth i ddarparu gwasanaethau diogel ac effeithiol o ansawdd da.

 • Cyngor Sir Ddinbych – Llamu Ymlaen (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd clawr blaen Cyngor Sir Ddinbych – Llamu Ymlaen

  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw dull strategol y Cyngor yn cryfhau ei allu i drawsnewid? Wrth wneud y gwaith hwn, gwnaethom nodi…