Publications

Access all of our audit reports and other related documents.

Cyhoeddiad diweddaraf

‘Gwella ein Perfformiad’ - Mynd i’r Afael â Thwyll yng Nghymru

Mae’r symiau a gollir yn flynyddol yng Nghymru oherwydd twyll yn sylweddol.

 • Amgueddfa Cymru – Archwilia Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

  Fe archwilion ni i ba raddau y mae Amgueddfa Cymru yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth ddatblygu a chyflawni ei...

  Local Reports
  Local Government
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar Waith

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau ar ddull corfforaethol y Bwrdd Iechyd o ymgorffori'r egwyddor datblygu cynaliadwy a sut y mae'r pum...

  Local Reports
  Local Government
  Health and social care
 • Cyngor Sir y Fflint - Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi

  Roedd ein harolwg yn ceisio cael ateb i’r cwestiwn: A yw anghenion, profiadau a dyheadau pobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth yn cyfrannu at gynllunio...

  Local Reports
  Local Government
  Environment and Agriculture
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar Waith

  Archwiliwyd i ba raddau y mae'r Bwrdd Iechyd yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth 'ymgorffori'r model cymdeithasol o ofal...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Cyngor Sir Caerfyrddin – Archwilia Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

  Mae’r adroddiad yn nodi ein canfyddiadau o’n harchwiliad o’r ‘cynnydd yn nifer y tai rhent a fforddiadwy sydd ar gael’, cam y mae’r Cyngor yn ei...

  Local Reports
  Local Government
 • Cynnydd o ran rhoi’r Ddeddf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol ar waith

  Mae dioddefwyr a goroeswyr cam-drin domestig a thrais rhywiol yn aml yn cael eu gadael i lawr gan system anghyson, gymhleth a thameidiog.

  National Reports
  Health
  Health and social care
 • Adolygiad o drefniadau llywodraethu ansawdd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

  Mae ein hadolygiad wedi amlygu nifer o wendidau sylfaenol yn nhrefniadau llywodraethu’r Bwrdd Iechyd o ran ansawdd gofal a diogelwch cleifion.

  Joint Reports, National Reports
  Health
  Health and social care
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Adolygiad dilynol o Drefniadau Corfforaethol ar gyfer Diogelu Plant

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A all y Cyngor ddarparu sicrwydd ei fod wedi mynd i’r afael â’r argymhellion a’r cynigion ar gyfer...

  Local Reports
  Local Government
 • Adolygiad dilynol o’r trefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu plant – Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: a yw'r Cyngor wedi gweithredu ar yr argymhellion a'r cynigion ar gyfer gwella a gynhwyswyd yn adroddiadau...

  Local Government
 • Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro – Y Gronfa Gofal Integredig

  Mae’r adroddiad atodol hwn y dylid ei ddarllen ochr yn ochr â’r adroddiad cenedlaethol ar y Gronfa Gofal Integredig yn nodi ein canfyddiadau ar...

  Local Reports
  Health
  Health and social care

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.