Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Find documents

25 Mai 2018 - 8:00yb

Archwiliodd yr adolygiad hwn, gyda phob un o’r 22 cyngor yng Nghymru, pa mor ‘barod at y dyfodol’ yw eu swyddogaethau craffu.

24 Mai 2018 - 12:01yb

Mae’r adolygiad hwn wedi canolbwyntio ar asesu a oes gan awdurdodau lleol ddulliau effeithiol o gomisiynu llety i oedolion ag anableddau dysgu (y rhai dros 16 oed)

10 Mai 2018 - 12:01yb

Sut mae cyrff cyhoeddus wedi ymateb i ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015?

1 Mai 2018 - 10:00yb

Mae’r Cod yn rhagnodi’r ffordd y dylai archwiliadau a swyddogaethau eraill yr Archwilydd Cyffredinol gael eu gweithredu, ac mae’n corffori beth sy’n ymddangos i’r Archwilydd Cyffredinol fel arfer proffesiynol gorau.

30 Ebr 2018 - 12:00yb

Fel rhan o’r Cynllun Archwilio ar gyfer 2017, roedd yr Archwilydd Cyffredinol wedi cynnwys gwaith lleol i gyflwyno’r sefyllfa ddiweddaraf ynghylch argymhellion o’n hadroddiadau TG a gwblhawyd rhwng 2012 a 2015.

27 Ebr 2018 - 8:00yb

Mae'r gwaith a wnaed gennym fel rhan o'r asesiad strwythuredig ar gyfer 2017 wedi adolygu agweddau ar drefniadau llywodraethu corfforaethol a rheoli ariannol y Bwrdd Iechyd ac, yn arbennig, y cynnydd a wnaed wrth ymdrin ag argymhellion y flwyddyn flaenorol.

26 Ebr 2018 - 12:01yb

Mae'r adroddiad yma'n edrych ar y modd y mae cyrff cyhoeddus, yn enwedig llywodraeth leol a chyrff y GIG sy’n darparu gwasanaethau rheng flaen, yn darparu gwasanaethau dehongli a chyfieithu ar gyfer Iaith Arwyddion Prydain ac ieithoedd eraill, fel bo modd i bobl sy’n wynebu’r rhwystrau cyfathrebu hyn gyrchu gwasanaethau. 

24 Ebr 2018 - 11:45yb

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi cipolwg o sefyllfa gyfredol gofal sylfaenol yng Nghymru mae’n dod â nifer o ffynonellau data gofal sylfaenol at ei gilydd. 

19 Ebr 2018 - 12:01yb

Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn nodi’r pethau allweddol y mae’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn ymrwymo i’w cyflawni dros y pedair blynedd nesaf er mwyn helpu i gael gwared â gwahaniaethu, hyrwyddo cyfle cyfartal a meithrin cydberthnasoedd da.

16 Ebr 2018 - 9:59yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r hyn a ganfuwyd gennym drwy gwaith archwilio ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn ystod 2017.

Tudalennau