Publications

Access all of our audit reports and other related documents.

Cyhoeddiad diweddaraf

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Asesiad Strwythuredig 2020

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu canfyddiadau asesiad strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn 2020.

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2019-20

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau ein hymchwiliad i’r gwasanaethau hamdden, un o’r camau y mae’r Cyngor yn eu cymryd i fodloni ei Amcanion...

  Local Reports
  Local Government
  Arts, Culture and Leisure
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn am ein bod wedi adnabod cynaliadwyedd ariannol fel risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau...

  Local Reports
  Local Government
 • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru - Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau'r gwaith archwilio yr ydym wedi'i wneud yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn ystod...

  Annual Reports
  Health
  Health and social care
 • Cyngor Sir Fynwy - Adolygiad Dilynol o Drefniadau Corfforaethol ar gyfer Diogelu Plant

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A all y Cyngor ddarparu sicrwydd ei fod wedi gwneud cynnydd effeithiol yn erbyn y cynigion ar...

  Local Reports
  Local Government
  Health and social care
 • Cyngor Sir y Fflint – Asesiad Cynaliadwyedd Ariannol

  Cynhaliwyd yr asesiad oherwydd inni bennu bod cynaliadwyedd ariannol yn risg a allai atal cynghorau rhag rhoi trefniadau priodol ar waith i...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Sir y Fflint – Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2019-20

  Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu ein canfyddiadau o'n harchwiliad o'r amcan llesiant i amddiffyn a gwella'r amgylchedd naturiol yn Sir y Fflint....

  Local Reports
  Local Government
  Environment and Agriculture
 • Cyngor Sir Penfro - Archwiliad Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

  Fe archwilion ni i ba raddau y mae’r Cyngor yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth wneud ei waith i fuddsoddi mewn chwe...

  Local Reports
  Local Government
  Wellbeing of future generations
 • Dinas a Sir Abertawe – Adolygiad dilynol o drefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu plant

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw’r Cyngor wedi gweithredu ar yr argymhellion a’r cynigion ar gyfer gwella a oedd wedi’u...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyfoeth Naturiol Cymru – Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2019-20

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwreiddio’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn nyluniad Datganiadau Ardal mewn modd ymwybodol.

  Local Reports
  Local Government
  Environment and Agriculture
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – Rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar Waith

  Fe wnaethom archwilio i ba raddau y mae’r Bwrdd Iechyd yn cymhwyso’r pum ffordd o weithio trwy gam sy’n cael ei gymryd i gyflawni amcan llesiant...

  Local Reports
  Local Government

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.