Pwy yw pwy?

Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol Cymru

Fel pennaeth Swyddfa Archwilio Cymru, bydd yn goruchwylio gwaith archwilio oddeutu £20 biliwn o arian trethdalwyr ac fe'i penodwyd am dymor o wyth mlynedd

Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol

Mae ein Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol yn gyfrifol am gyfarwyddo y sefydliad - drwy drawsnewid a rhedeg y busnes.

Harrie Clemens
Angharad Clemens
Executive Leadership Team

Cafodd Angharad (sy’n adnabyddus i bawb fel Harrie) ei magu yng Nghaerffili ac fe’i haddysgwyd yn Ysgol y Gadeirlan,... Read More

Ann-Marie Harkin
Executive Leadership Team

Ganed Ann-Marie Harkin yn Weston Super Mare a chafodd ei haddysg yn Ysgol Uwchradd La-Retraite i ferched ym Mryste cyn... Read More

Clare James
Clare James
Executive Leadership Team

Mae Clare yn un o’r pedwar cyflogai sy’n aelodau o’r Tîm Arwain Gweithredol.

Daw â phrofiad eang gyda hi o’i rolau... Read More

Emma Woodcock
Emma Woodcock
Executive Leadership Team

Ganed Emma Woodcock yng Nghanolbarth Cymru ac fe’i haddysgwyd yn Ysgol John Beddoes ym Mhowys. Graddiodd o Brifysgol... Read More

Kevin Thomas
Board Members

Ganed Kevin Thomas yn Bramhall ger Manceinion. Mynychodd Kevin Ysgol Uwchradd Eirias ym Mae Colwyn cyn mynd i astudio yng... Read More

Matthew Edwards
Matthew Edwards
Executive Leadership Team

Mae Matt yn Gymro Cymraeg rhugl o Ogledd Cymru ac fe’i haddysgwyd yn Ysgol Morgan Llwyd yn Wrecsam. Enillodd radd BSC (... Read More

Steve O’Donoghue
Executive Leadership Team

Steve O’Donoghue yw ein Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau Dynol, Cyfarwyddwr arweiniol ein Cyfnewidfa Arfer Da ac mae hefyd... Read More

Cyfarwyddwyr

Mae gennym hefyd nifer o gyfarwyddwr sy'n gyfrifol am reoli nifer o brosiectau yr ydym yn eu cyflwyno bob blwyddyn.

Ann-Marie Harkin
Executive Leadership Team

Ganed Ann-Marie Harkin yn Weston Super Mare a chafodd ei haddysg yn Ysgol Uwchradd La-Retraite i ferched ym Mryste cyn... Read More

Anthony Veale
Anthony Veale
Directors

Ganwyd Anthony yn Aberdâr yng Nghwm Cynon. Fe'i haddysgwyd yn Ysgol Gyfun y Bechgyn yn Aberdâr cyn mynychu Prifysgol... Read More

Dave Thomas
Dave Thomas
Directors

Ganwyd Dave Thomas yn Abertawe a chafodd ei addysg yn Ysgol Gyfun Olchfa. Aeth i'r Coleg yng Nghaerdydd a graddiodd o... Read More

Derwyn Owen
Derwyn Owen
Directors

Mae Derwyn wedi gweithio i Swyddfa Archwilio Cymru a’i chyrff rhagflaenol, y Comisiwn Archwilio yng Nghymru a’r... Read More

Huw Rees
Huw Rees
Directors

Mae Huw yn Gyfarwyddwr Archwilio Perfformiad a chanddo gyfrifoldeb am Archwilio Perfformiad Llywodraeth Leol, ac mae'n... Read More

Matthew Mortlock
Matthew Mortlock
Directors

Mae Matthew wedi gweithio i Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) ac un o'i chyrff rhagflaenol, y Swyddfa Archwilio Genedlaethol... Read More

Richard Harries
Richard Harries
Directors

Ganwyd Richard yng Nghwm-gwrach, sef pentref bach yng Nghwm Nedd. Fe'i haddysgwyd yn Ysgol Gyfun Llangatwg cyn mynd i... Read More

Aelodau'r Bwrdd

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn penodi Cadeirydd a 3 aelod anweithredol i'n Bwrdd statudol. Yr Aelodau eraill yw'r Archwilydd Cyffredinol a 3 o gyflogeion.

Mae'r Bwrdd yn gyfrifol am gyflogi staff, archebu gwasanaethau, a darparu adnoddau i alluogi'r Archwilydd Cyffredinol i wneud ei waith. Mae hefyd yn monitro ac yn cynghori'r Archwilydd Cyffredinol.

Adrian Crompton
Board Members
Ganed Adrian Crompton yn 1965 ac fe'i haddysgwyd yn Ysgol Ramadeg Coedwig Frenhinol Dean yn Swydd Gaerloyw, cyn cychwyn ar... Read More
Alison Gerrard
Board Members
Mae Alison yn gyfrifydd y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth gyda chymhwyster pellach mewn Llywodraethu... Read More
Amanda Hughes
Board Members
Cyfrifydd Siartredig yw Amanda ac ar hyn o bryd mae'n Rheolwr Archwilio sydd wedi'i lleoli'n bennaf yn ein swyddfa yn Ewlo... Read More
Anne Beegan
Board Members
Ganed Anne yn Birkenhead, ar y Wirral ac fe'i haddysgwyd yn Ysgol Uwchradd Prenton i Ferched. Mae Anne wedi gweithio i... Read More
David Francis
Board Members
Mae gan David yrfa o dros 20 mlynedd yn gweithio i nifer o chorfforiaethau mawr y DU mewn amryw o rolau cyllid yn fyd-eang.... Read More
Dr Ian J Rees
Board Members
Yn frodor o Abertawe, mae Dr Ian Rees wedi treulio ei yrfa ym maes addysg a hyfforddiant yng Nghymru ac wedi datblygu cryn... Read More
Elinor Gwynn
Board Members
Gyda chefndir mewn gwyddoniaeth a chyfraith amgylcheddol mae gan Elinor Gwynn brofiad helaeth o weithio ym maes yr... Read More
Board Members
Ganed Kevin Thomas yn Bramhall ger Manceinion. Mynychodd Kevin Ysgol Uwchradd Eirias ym Mae Colwyn cyn mynd i astudio yng... Read More
Lindsay Foyster
Board Members
Mae Lindsay wedi bod yn aelod anweithredol o Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru ers 2015. Yn ystod y cyfnod hwn mae hi wedi bod... Read More