Matthew Mortlock

Mae Matthew wedi gweithio i Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) ac un o'i chyrff rhagflaenol, y Swyddfa Archwilio Genedlaethol (Cymru), ers 2002. Cyfarwyddwr Archwilio Perfformiad yw Matthew. Ymgymerodd â'r rôl hon ym mis Gorffennaf 2014, ac mae'n arwain tîm 'astudiaethau cenedlaethol' Swyddfa Archwilio Cymru sy'n cyflwyno llawer o adroddiadau archwilio cyhoeddedig yr Archwilydd Cyffredinol ar werth am arian. Mae'r adroddiadau hyn yn sail i lawer o waith Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol. 

Mae rôl Matthew yn cynnwys goruchwylio'r gydberthynas waith rhwng SAC a'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus. Cyn ymgymryd â'i rôl bresennol, roedd yn rheolwr prosiect yn y tîm astudiaethau cenedlaethol ond cyn hynny mae wedi dal nifer o swyddi eraill yn y sefydliad, gan gynnwys Rheolwr Archwilio Perfformiad i Fwrdd Iechyd Cwm Taf a'i gyrff rhagflaenol.

Mae hanes gyrfa Matthew yn cynnwys cyfnodau yn gweithio i Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd a Choleg Prifysgol Cymru, Casnewydd fel swyddog prosiect ymchwil. Ar ôl hynny gweithiodd i Gyngor Chwaraeon Cymru (Chwaraeon Cymru) fel rheolwr ymchwil a gwerthuso. Yn 2002 enillodd Matthew ei ddoethuriaeth, ar ôl cwblhau traethawd ymchwil a archwiliodd i'r rhwystrau sy'n atal y broses o roi systemau rheoli hylendid bwyd ar waith mewn busnesau bach a chanolig yn y diwydiant bwyd yn y DU.

Symudodd Matthew i Gaerdydd o Ganolbarth Lloegr pan oedd yn fyfyriwr yn 1992, lle enillodd radd dosbarth cyntaf mewn Cymdeithaseg a gradd Meistr mewn Methodolegau Ymchwil yn y Gwyddorau Cymdeithasol o Brifysgol Caerdydd. Rhwng 2008 a 2010, a gyda chefnogaeth SAC, bu Matthew hefyd yn astudio ar gyfer Diploma mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus ym Mhrifysgol Caerdydd. 

Mae Matthew yn byw yng Nghaerdydd gyda'i wraig a'i ddwy ferch, ac mae'n cymryd rhan weithredol ym mywyd Eglwys Fethodistaidd Cathays a, phan fydd amser yn caniatáu hynny, mae'n mwynhau chwarae golff.