Fe wnaeth Llywodraeth Cymru weithio’n dda gyda phartneriaid mewn amgylchiadau anodd i letya a chefnogi Wcreiniaid a oedd yn ffoi rhag y rhyfel

Ie
Dydd Mawrth, Medi 12, 2023 - 16:41
More arrivals than expected through the Welsh Government’s super sponsor scheme and over optimism about how long those arriving would stay in their initial accommodation, led to higher costs.

Paned a Sgwrs - CEIC

Ie
Dydd Mawrth, Medi 12, 2023 - 16:41

Ydych chi'n ymwybodol o'r Economi Gylchol, ond eisiau dysgu mwy?

Os felly, mae gennym ni rywbeth difyr gyda rhywun difyr i chi!

Bydd Jill Davies o Gymunedau Arloesi'r Economi Gylchol (CEIC) yn cyflwyno gwaith CEIC dros y blynyddoedd diwethaf ble maent wedi bod yn datblygu sgiliau a gwybodaeth arloesi ymysg busnesau Cymreig er mwyn cefnogi twf gwyrdd a dyfodol cynaliadwy i Gymru.

Lleoliad Gwaith (2024)

Ie
Dydd Mawrth, Medi 12, 2023 - 16:41

Rydym yn awyddus i recriwtio ar gyfer lleoliadau gwaith i gefnogi ein tîm gwasanaethau archwilio yn ystod misoedd yr haf.

Mae'r rhain yn rolau tymor byr, tymor penodol a byddant yn rhoi cyfle i ymgeiswyr llwyddiannus ymgymryd â gwaith ystyrlon a diddorol yn cefnogi archwilio cynghorau tref a chymuned a chyrff llywodraeth leol eraill. 

Swyddog Prosiect Newid

Ie
Dydd Mawrth, Medi 12, 2023 - 16:41

Ynglŷn â'r swydd

Mae Archwilio Cymru yn awyddus i recriwtio Swyddog Prosiect Newid, swydd sy'n ganolog wrth gyflawni ein Rhaglen Newid.

Gan weithio ochr yn ochr â chydweithwyr ar draws y busnes a'n rhanddeiliaid allanol, byddwch yn cefnogi'r Tîm Newid canolog a rheolwyr prosiect i gydlynu a chyflawni gweithgareddau rheoli newid.

Uwch Archwilydd - Ariannol

Ie
Dydd Mawrth, Medi 12, 2023 - 16:41

Mwy am y swydd

Rydym yn awyddus i recriwtio Uwch Archwilwyr parhaol i ymuno â'n tîm Gwasanaethau Archwilio gyda swyddi gwag ar gael ar hyn o bryd yn ein rhanbarthau Gogledd, De a Gorllewin Cymru.

Ydych chi ar hyn o bryd yn gweithio mewn tîm cyllid ond yn chwilio am her newydd neu'n gweithio o fewn archwilio ond hoffech gael her sector newydd?

Ie? yna efallai mai ein rôl Uwch Archwilydd yw'r hyn rydych chi'n chwilio amdano.

Am beth yr ydym yn chwilio?

Byddwch yn:

Gareth Lucey

Ie
Dydd Mawrth, Medi 12, 2023 - 16:41

Fel Cyfarwyddwr Cyfrifon, Gareth sy'n goruchwylio'r gwaith o gyflawni portffolio o waith archwilio ar draws llywodraeth ganolog, llywodraeth leol a'r GIG. Mae hefyd yn ymwneud yn weithredol â'n rhaglen dan hyfforddiant, gan arwain adolygiadau o'n cynlluniau prentisiaeth a mynediad i raddedigion i ddatblygu arweinwyr cyllid sector cyhoeddus Cymru yn y dyfodol.