Huw Rees

Mae Huw yn Gyfarwyddwr Archwilio Perfformiad a chanddo gyfrifoldeb am Archwilio Perfformiad Llywodraeth Leol, ac mae'n Gyfarwyddwr Ymgysylltu ar gyfer pedwar Awdurdod Unedol.
Cafodd Huw ei addysgu yn Ysgol Gyfun y Bont-faen cyn mynd ymlaen i astudio yn Ysgol Addysg Gorfforol Carnegie Coleg Polytechnig Leeds, gan ennill BA (Anrh) mewn Astudiaethau Chwaraeon a Hamdden. Ar ôl graddio ym 1986 dechreuodd Huw ar yrfa mewn rheoli chwaraeon a hamdden sector cyhoeddus yng Nghyngor Dinas Caerdydd, gan gael ei ddyrchafu i swydd Uwch-reolwr Gwasanaethau Hamdden a goruchwylio contractio cyfleusterau hamdden y ddinas.
Yn 2000 ymunodd Huw â'r Comisiwn Archwilio fel un o'i arolygwyr ‘Gwerth gorau’ cyntaf. I ddechrau, arweiniodd ar waith y Comisiwn Archwilio Cymru ar wasanaethau hamdden a diwylliannol, ac yn fuan gwnaeth Huw feithrin arbenigedd mewn arolygiadau llywodraethu. Yn 2004 treuliodd Huw 14 mis ar secondiad i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf gan arwain adolygiad gwella strategol o Wasanaethau Hamdden Cymunedol. Ar ôl dychwelyd i'r hyn sydd bellach yn Swyddfa Archwilio Cymru daeth Huw yn gyswllt allweddol mewn nifer o Awdurdodau Unedol, a chynhaliodd sawl adolygiad llywodraethu. 
O 2008 rheolodd Huw raglen waith Swyddfa Archwilio Cymru o dan Raglen Cymru ar gyfer Gwella, gan arwain ar gynllunio a datblygu'r rhaglen archwilio perfformiad llywodraeth leol, cyn cael ei ddyrchafu i swydd Cyfarwyddwr yn 2016.
Mae Huw yn byw yng Nghaerdydd gyda'i wraig a'i ferch ieuengaf. Nid yw ei ferch arall yn rhy bell i ffwrdd, ac mae’n dilyn ôl troed ei thad drwy astudio Chwaraeon ac Addysg Gorfforol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.  Mae Huw'n mwynhau cadw'n heini ac mae'n gwirioni ar chwaraeon yn enwedig rygbi, ac yn achlysurol (iawn) mae'n estyn am ei esgidiau rygbi er mwyn cymryd rhan mewn gêm i gyn-chwaraewyr.