Thumbnail image of the report cover
Profi, Olrhain, Diogelu yng Nghymru: Trosolwg o'r Cynnydd Hyd Yma
18 Mawrth 2021

Mae’r rhaglen Profi, Olrhain, Diogelu (POD) wedi bod yn llwyddiannus o ran dod â gwahanol rannau o sector cyhoeddus Cymru i fynd ati’n gyflym i ddatblygu system profi ac olrhain cysylltiadau a hynny gan ddechrau o’r dechrau gan mwyaf ac ar raddfa na welwyd mo’i bath o’r blaen. 

Er bod y rhaglen wedi ei chael yn anodd ymdopi â brigau cynharach yng nghyfraddau trosglwyddo’r feirws, mae wedi dangos gallu i ddysgu ac esblygu’n gyflym mewn ymateb i’r heriau y mae wedi’u hwynebu. 

Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r prif ganfyddiadau o’r modd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn ymateb i heriau darparu gwasanaethau POD yng Nghymru.

Darren Griffiths, Rheolwr Archwilio, yn amlinellu'r prif negeseuon sy'n deillio o'r adroddiad.

Darllenwch y trawsgrifiad yn Saesneg [agorir mewn ffenestr newydd]

Cyfleoedd allweddol ar gyfer y dyfodol

Yn ogystal â gwneud sylwadau am gyflawni’r rhaglen POD, mae’r adroddiad yn nodi rhai heriau a chyfleoedd a fydd yn dod i’r amlwg fel rhan o’r frwydr barhaus i reoli COVID-19.

Mae'r rhain yn cynnwys sicrhau bod y dull o brofi yn parhau i esblygu, yn enwedig mewn ysbytai, a bod gennym weithlu sefydlog, hyblyg a chydnerth i ategu olrhain cysylltiadau yn brydlon.

Er bod y brechlyn sy'n cael ei gyflwyno yng Nghymru yn mynd rhagddo, mae gan y rhaglen POD swyddogaeth hanfodol i'w chwarae o hyd o ran cynorthwyo’r cyhoedd i hunanynysu er mwyn parhau i ddod â’r feirws dan reolaeth a helpu i ddychwelyd yn araf i ryw fath o normalrwydd yn y dyfodol.      

Related News

Mae’r rhaglen Profi, Olrhain, Diogelu’n gwneud cyfraniad pwysig at reoli COVID-19 yng Nghymru

Hoffem gael eich adborth