Newyddion

News pane

Absenoldeb athrawon yn llesteirio cynnydd disgyblion

17 Medi 2013 - 12:00yb

Adroddiadau Swyddfa Archwilio Cymru ac Estyn yn tynnu sylw at ddibyniaeth gynyddol ar staff cynorthwyol a staff cyflenwi yn yr ystafell ddosbarth  

Gormod o gynghorau tref a chymuned Cymru yn dal i fethu bodloni'r safonau ariannol

13 Medi 2013 - 12:00yb

Gwendidau systemig o ran rheoli ariannol a llywodraethu yn parhau, yn ôl Archwilydd Cyffredinol Cymru

Angen Gwelliant Parhaus i Fynd i'r Afael â'r Pwysau ar Wasanaethau Gofal Heb Ei Drefnu

12 Medi 2013 - 12:00yb

Gyda'i gilydd, mae cynnydd yn y galw, heriau'n ymwneud â'r gweithlu a phroblemau gyda llif cleifion drwy ysbytai acíwt wedi rhoi pwysau sylweddol ar wasanaethau gofal heb ei drefnu yng Nghymru

Archwilydd Cyffredinol Cymru yn cyhoeddi'i Adroddiad Gwella Blynyddol 2012-13 ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

10 Medi 2013 - 12:00yb

Mae rhai gwasanaethau'n gwella, ond mae gwendidau llywodraethu difrifol yn bryder mawr ac yn galw am arolygiad llywodraethu corfforaethol.

Cyrff y GIG yng Nghymru yn llwyddo i fantoli'r gyllideb yn 2012-13

16 Gorff 2013 - 12:00yb

Ond mae gostyngiadau o ran y gwasanaethau a ddarperir mewn rhai meysydd allweddol ac mae heriau ariannol sylweddol a heriau sylweddol o ran gwasanaethau yn y dyfodol

Wal gerrig a llwybr o flaen coed a bryniau

Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Castell-nedd Port Talbot

12 Gorff 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi Adroddiad Gwella Blynyddol ar Ddinas a Sir Abertawe

9 Gorff 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Dinas a Sir Abertawe.

Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi'i Adroddiad Gwella Blynyddol 2013 ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

28 Meh 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol 2013 ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Y Fframwaith ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus y GIG yn sicrhau gwelliannau, ond mae angen gwneud mwy o gynnydd

13 Meh 2013 - 12:00yb

Mae rhoi'r Fframwaith ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus y GIG (GIP) ar waith wedi sicrhau rhai gwelliannau, ond mae angen gwneud mwy i sicrhau cysondeb a thegwch ledled Cymru ac mae'r cynnydd cyfyngedig wrth fynd i'r afael ag ôl-groniad o heriau ynghylch cymhwysedd i gael GIP yn parhau i beri pryder, yn ôl adroddiad a gyhoeddir heddiw gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Tudalennau