• Application process

Application process

  • Rydym yn gweithredu proses ddethol pedwar cam. Dim ond un cais fesul cylch recriwtio a ganiateir.

Cais ar-lein

Ar y cychwyn byddwn yn adolygu eich cais i sicrhau ei fod yn cyd-fynd â’r gofynion academaidd. 

Os ydych yn bodloni'r gofynion academaidd, byddwn yn asesu eich datganiad personol.

Rydym am i ymgeiswyr i ddweud ychydig wrthym amdanynt eu hunain a'r sgiliau a'r profiadau sydd ganddynt a sut y bydd y rheini'n eu helpu yn y swydd dan hyfforddiant. Rydym am weld tystiolaeth o'ch ymrwymiad i'r sector cyhoeddus ac i ennill cyflog wrth ddysgu fel cyfrifydd dan hyfforddiant.

Os ydych yn defnyddio enghreifftiau, gallant fod o’ch amser yn y brifysgol/ysgol, profiad gwaith (ond nid yn gyfyngedig i hynny) neu unrhyw weithgarwch allgyrsiol rydych wedi cymryd rhan ynddo.

Mae pobl sy’n frwd dros waith Swyddfa Archwilio Cymru a’r ffordd maen nhw’n teimlo y gallant gyfrannu ato bob amser yn gwneud argraff arnom, felly byddem yn eich annog i wneud gwaith ymchwil a meddwl sut rydych yn eich gweld eich hun yn gweithio gyda ni.

Ar ôl ei gwblhau, caiff eich datganiad personol ei farcio gan ein sgriniwyr hyfforddedig. Os byddwch yn cyrraedd y marc isaf sy’n ofynnol, cewch eich symud ymlaen i Gam 2.

 Awgrym: Mae'r datganiad personol yn caniatáu i chi ysgrifennu hyd at 1000 o eiriau. Er nad ydym yn disgwyl i chi o reidrwydd ddefnyddio'r holl lwfans geiriau, mae'r datganiadau hynny sy'n arbennig o fyr yn annhebygol o gyfleu'r holl wybodaeth rydym yn ei ddisgwyl, felly ystyriwch hynny’n ofalus. Y ffurflen gais yw eich cyfle i werthu eich hun a gosod eich hun yn unigryw i bawb arall.

Ar hyn o bryd byddwn hefyd yn eich gwahodd i gwblhau profion seicometrig ar-lein. 

Awgrym: Awgrymwn ichi roi cynnig o leiaf unwaith ar bob prawf yn gyntaf cyn cwblhau’r profion. Bydd hyn yn rhoi teimlad ichi o’r mathau o gwestiynau a ofynnir a faint o amser sydd angen i’w hateb. Mae’n ffordd wych i baratoi, i’ch helpu i ymlacio a bod ac i fod ar eich gorau.

Could we have an icon for tips and when you click on it the text comes up?

form to the best of your ability.

Canolfan asesu

Bydd hyn yn golygu nifer o ymarferiadau unigol ac mewn grŵp lle cewch eich asesu yn ôl y disgrifiad swydd/manyleb person a’r gwerthoedd a’r ymddygiadau.

Caiff rhagor o fanylion am y ganolfan asesu eu darparu os gwahoddir chi i fod yn bresennol.

Os byddwch yn llwyddiannus yn y ganolfan asesu, cewch eich gwahodd i gam 3 yn y broses asesu.

Cyfweliad a chyflwyniad

Cyfweliad gan banel fydd y cyfweliad terfynol a fydd hefyd yn gyfle gwych ichi ofyn unrhyw gwestiynau i ni am ein sefydliad a’r rhaglen hyfforddi.

Cynnig

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus wedi gwneud yn dda ym mhob agwedd ar y broses asesu.

Os byddwch yn llwyddiannus, byddwn yn rhoi cynnig i chi yn amodol ar nifer o archwiliadau cyn-cyflogi, gan gynnwys diogelwch a dilysu eich graddau academaidd ar eich ffurflen gais.

Darganfyddwch sut brofiad yw gweithio yn Archwilio CymruDarllen mwy  
  • SWYDDI DDIWEDDARAF

    Lleoliad Gwaith Archwilio
    Ydych chi’n astudio ar gyfer cymhwyster cyllid neu gyfrifyddu achrededig ar hyn o bryd? A oes gennych chi ddiddordeb gwirioneddol yn y sector cyhoeddus? Hoffech chi gael profiad o weithio mewn amgylchedd archwilio allanol yn y sector cyhoeddus?