Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Beth i'w ddisgwyl gan gynllun graddedigion Archwilio Cymru?

10 Hydref 2023
 • Mae Carwyn yn sôn am ei daith o hyfforddai graddedig i'r Rheolwr Archwilio.

  ,

  Pan ddechreuais i'r cynllun i raddedigion yn Archwilio Cymru yn 2015, doeddwn i ddim yn siŵr sut olwg fyddai ar y swydd nac a fyddwn i'n ei mwynhau'n fawr, ond roeddwn i'n gwybod y byddai cael cymhwyster ACA yn agor drysau i mi yn nes ymlaen yn fy ngyrfa. Dwi'n cofio meddwl os nad ydw i'n ei hoffi, dim ond cwpl o flynyddoedd yw e ac wedyn dwi'n gallu mynd o'r fan honno. 8 mlynedd yn ddiweddarach ac rwy'n dal i fwynhau bob dydd yn Archwilio Cymru.

  Y prif beth rwy'n ei garu am y gwaith yw'r amrywiaeth, mae bob amser yn rhoi problem newydd i mi ei datrys. Bob dydd rwy'n edrych ar bwnc newydd neu'n gweithio mewn corff archwiliedig newydd wrth gael fy nghefnogi'n gyson gan weddill y tîm, nid yw byth mor syml â rinsio ac ailadrodd.

  Mae'r gwaith a wnawn yn Archwilio Cymru yn ychwanegu cymaint o werth i'r sector cyhoeddus a gyda phwysau cynyddol ar gyllidebau'r sector cyhoeddus, mae ein rôl yn dod yn hanfodol wrth helpu cyrff i ddod o hyd i'w ffordd drwy'r cyfnod heriol hwn. Mae ein gwaith archwilio ariannol yn sicrhau bod pobl yn gwneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth gywir yn ogystal â sicrhau bod gan gyrff reolaethau cadarn dros eu hincwm a'u gwariant. Mae Archwilio Cymru hefyd yn cyflawni gwaith archwilio perfformiad lle mae timau lleol yn sicrhau bod gan gyrff drefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian, tîm cenedlaethol sy'n ysgrifennu adroddiadau cenedlaethol sy'n ymdrin ag ystod enfawr o bynciau a thîm astudiaethau Ymchwiliol sy'n gweithio'n rhagweithiol i ysgrifennu adroddiadau er budd y cyhoedd ar faterion sydd wedi'u nodi.

  Mae unrhyw un sy'n gadael Archwilio Cymru wastad yn gwneud sylwadau ar yr un peth y byddan nhw'n ei golli fwyaf yw'r bobl. Mae'r tîm o'ch cwmpas wrth i chi fynd drwy'r rhaglen hyfforddi yn ei gwneud yn lle gwych i weithio a dysgu.

  Rwyf wedi bod yn ffodus drwy gydol fy amser yn Archwilio Cymru i fod wedi cael cyfleoedd sy'n helpu fy natblygiad personol yn ogystal â rhoi amrywiaeth i mi yn y gwaith rwy'n ei wneud. Mae cyfleoedd hyfforddi ffurfiol wedi amrywio o gymorth astudio ar gyfer ACA, hyfforddiant technegol arbenigol, yn ogystal â sgiliau meddalach fel cael sgyrsiau anodd neu gymryd nodiadau yn effeithiol. Daw'r rhan fwyaf o'r dysgu o ddysgu yn y swydd lle mae'r tîm yn cyd-dynnu i helpu ei gilydd drwy gydol unrhyw brosiect. Oherwydd ei bod yn rhaglen hyfforddi 4 blynedd, mae rhywun o gwmpas bob amser sydd wedi bod trwy'r hyn rydych chi'n mynd drwyddo ac sy'n gallu darparu unrhyw help sydd ei angen. Roeddwn hefyd yn ffodus o gael secondiad 5 mis i'r BBC a helpodd fi i fagu hyder a pharhau i ddatblygu fy sgiliau.

  Rydw i mor falch fy mod i wedi gallu aros yn Archwilio Cymru ar ôl gorffen y rhaglen i raddedigion a roddodd fi mewn lle gwych i ennill dyrchafiadau yn fewnol. Treuliais y rhan fwyaf o'm hamser yn archwilio ariannol ond rwyf bellach yn Rheolwr Archwilio mewn Archwilio Perfformiad. Mae'n bendant yn fwy nag yr oeddwn yn ei ddisgwyl pan wnes i gais heb unrhyw syniad go iawn beth i'w ddisgwyl pan wnes i gais gyntaf gan nad oedd gen i gefndir mewn cyllid nac Archwiliad, ond mae'r rhaglen wedi'i chynllunio i'ch helpu i ddysgu popeth sydd ei angen arnoch o fewn y 4 blynedd.

  Mwy am yr awdur

  Carwyn Rees

   

   

   

   

   

   

   

  Ymunodd Carwyn ag Archwilio Cymru drwy'r cynllun graddedigion yn 2015 ar ôl graddio Prifysgol Aberystwyth gyda gradd mewn Mathemateg. Ar ôl graddio treuliodd Carwyn 3 blynedd fel Archwilydd Arweiniol mewn archwilio ariannol ond yn ddiweddar cafodd ei ddyrchafu'n Rheolwr Archwilio yn ein tîm archwilio perfformiad.