• Rhaglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan

Rhaglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan

 • Oes gennych chi ddiddordeb mewn ennill cyflog wrth ddysgu? Yna dechreuwch eich gyrfa gyda dewis arall yn lle'r brifysgol drwy ymuno â'n Rhaglen Prentisiaethau Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan

  Mae’r Rhaglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan yn cael ei rhedeg mewn cydweithrediad â chyrff eraill yn y sector cyhoeddus ledled Cymru. Fe’i hanelir at y rhai heb raddau, ac mae wedi'i chynllunio i ddatblygu'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr cyllid.

  Disgwylir y bydd arweinwyr y dyfodol yn wynebu set wahanol iawn o heriau ac rydym yn cynnig rhaglen lefel sylfaen a fydd yn eich cefnogi i ddatblygu'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch.

  Bydd y rhaglen yn eich helpu i ennill cymhwyster cyllid Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu (AAT) tra'n gweithio i gorff gwarchod sector cyhoeddus Cymru. Byddwch yn dilyn rhaglen brentisiaethau cyfnod penodol tair blynedd, gan weithio gyda'n timau ledled Cymru, i ddarparu amrywiaeth o wasanaethau archwilio ac i helpu i graffu ar wasanaethau cyhoeddus a'u gwella.

Yn ystod eich contract cyflogaeth cyfnod penodol tair blynedd, byddwch yn datblygu sgiliau personol, proffesiynol, ariannol ac archwilio i’ch cynorthwyo mewn swyddi yn y dyfodol. Byddwch yn datblygu sgiliau yn y gwaith, wrth weithio o fewn gwahanol dimau a chefnogi'r archwiliad allanol o nifer o wahanol gyrff y sector cyhoeddus, megis cynghorau, cyrff y GIG, yr Heddlu a Gwasanaethau Tân ac ati.

Byddwch hefyd yn dysgu sut i sefydlu a chynnal perthynas waith dda yn fewnol ac yn allanol. Disgwylir y bydd lefel y cyfrifoldeb a chymhlethdod y gwaith sy'n ofynnol ohonoch yn cynyddu dros gyfnod y cynllun.

Rydym yn annog ein prentisiaid i gymryd cyfrifoldeb am eu datblygiad eu hunain ac ymegnïo i wella’u sgiliau a'u gwybodaeth, gam ymdrin ag aseiniadau newydd fel cyfle i gymhwyso'r hyn y maent wedi'i ddysgu mewn amgylchedd newydd neu i gael gwybodaeth newydd.

Mae cyrff cyhoeddus wedi'u gwasgaru'n bell ac agos ledled Cymru, felly bydd angen i chi fod yn hyblyg ynghylch gweithio mewn lleoliad symudol, hybrid, gweithio gartref rai dyddiau, a theithio i'r swyddfa neu i safleoedd cleientiaid pan fo angen. Er ein bod yn ceisio sicrhau eich bod yn gweithio'n agos at ble rydych yn byw, ni allwn warantu hyn. Fodd bynnag, gallwn warantu na fydd unrhyw ddau ddiwrnod yr un fath a byddwch yn ymuno â sefydliad sydd wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad arweinwyr cyllid y dyfodol. 

Fe gewch ddiwrnodau astudio â thâl ar gyfer cymhwyster ariannol adnabyddus Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu (AAT). Byddwch yn cael eich annog a'ch cefnogi drwy gydol eich prentisiaeth i reoli eich datblygiad personol eich hun drwy logiau dysgu ac adolygiadau cynnydd a bydd eich rhaglen hyfforddiant proffesiynol yn cael ei hategu gan weithdai datblygu sgiliau.

Yn ogystal â chefnogaeth eich cyfoedion, bydd gennych reolwr llinell a fydd â chyfrifoldeb hanfodol i'ch datblygu a'ch cefnogi drwy gydol eich astudiaethau, a chyfaill i'ch helpu setlo yn eich swydd newydd yn ogystal â darparu cymorth anffurfiol parhaus.

Cewch gyfle i elwa ar secondiad o fewn corff sector cyhoeddus arall, lle bydd modd i chi feddu ar fwy o wybodaeth a phrofiad uniongyrchol o wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru – carreg gam ardderchog ar gyfer eich gyrfa.

Ar ddiwedd y rhaglen brentisiaeth, yn amodol ar lwyddo ennill cymhwyster Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu (AAT) a pherfformiad da, gellir cynnig cyfle i brentisiaid ymuno â rhaglen hyfforddi graddedigion Archwilio Cymru, yn dilyn proses asesu derfynol. Os byddwch yn llwyddiannus, fe gewch hyfforddiant i fod yn weithiwr cyfrifyddu proffesiynol cymwysedig gyda Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr (ICAEW).

Datblygwyd y Rhaglen Brentisiaeth hon fel opsiwn amgen i'r rhai heb radd sydd â diddordeb mewn gyrfa ym maes cyllid i hyfforddi drwy Gymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu i ddod yn weithiwr cyllid proffesiynol cymwysedig.

Bydd angen o leiaf 3 Lefel A gradd C arnoch mewn unrhyw bwnc, ac o leiaf 5 TGAU A*-C, gan gynnwys gradd B mewn Mathemateg.

Gall ymgeiswyr wneud cais ar gryfder eu graddau lefel A disgwyliedig. Bydd unrhyw gynigion a wneir yn parhau i fod yn amodol ar ennill y cymwysterau academaidd angenrheidiol.

Nid yw darpar ymgeiswyr sydd â chymhwyster ariannol ar Lefel 2 neu uwch yn gymwys i wneud cais. I gael rhagor o fanylion am gymhwysedd, gweler ein hadran Cymhwysedd Cyffredinol.

 • Gwybodaeth Gyffredinol  

  sy'n Gymwys i bob Prentis

Cymhwysedd ar gyfer y Brentisiaeth

I fod yn gymwys am brentisiaeth rhaid bodloni’r canlynol:

 • Mae gennych hawl i fyw a gweithio yn y DU;
 • Rydych yn byw yng Nghymru, neu mae eich cyflogwr wedi'i leoli'n barhaol yng Nghymru;
 • Rydych wedi gadael yr ysgol yn gyfreithiol;
 • Rydych yn bwriadu aros mewn cyflogaeth am y 12 mis nesaf;
 • Rydych heb gael eich ariannu eisoes ar gyfer cyrsiau hyfforddi eraill gan Lywodraeth Cymru;
 • Rydych yn cael yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol perthnasol;
 • Rydych yn gweithio mwy nag 16 awr yr wythnos.

Bydd Rhaglenni Prentisiaeth yn derbyn cymorth ariannol drwy Fframwaith Prentisiaethau Llywodraeth Cymru. Nid yw Llywodraeth Cymru yn cefnogi cymwysterau prentisiaeth lle mae gan unigolyn gymhwyster o'r un math, cynnwys a lefel yn flaenorol (nac ar lefel uwch). Ni ddylech ymgeisio am gymhwyster o'r un math, cynnwys a lefel â chymhwyster sydd gennych eisoes.

Fodd bynnag, pe bai'r brentisiaeth yn caniatáu i'r unigolyn ennill sgiliau newydd sylweddol, ac roedd yn amlwg bod cynnwys y cymhwyster yn sylweddol wahanol i unrhyw gymhwyster blaenorol, yna gallai prentisiaeth o'r fath fod yn gymwys i gael arian.

Fel rhan o'r broses recriwtio bydd eich manylion yn cael eu rhannu gyda darparwr hyfforddiant y brentisiaeth. Mae'r darparwyr hyfforddiant yn rhan annatod o'r broses recriwtio gan eu bod yn gyfrifol am gadarnhau cymhwysedd ymgeiswyr i ymgymryd â'r brentisiaeth yn unol â Fframwaith Prentisiaethau Llywodraeth Cymru. Wrth gytuno i barhau â'r broses ymgeisio, rydych yn cytuno i rannu eich manylion gyda'r darparwr hyfforddiant.

Os ydych yn ansicr a ydych yn gymwys ar gyfer rhaglen, mae croeso i chi gysylltu â recriwtio.hyfforddai@archwilio.cymru gan nodi'n glir y cymwysterau sydd gennych eisoes.

Noder nad yw'r canllawiau a roddir uchod yn ystyried pob amgylchiad ac mae Archwilio Cymru yn cadw'r hawl i wrthod cais os yw o'r farn nad yw unrhyw feini prawf cymhwysedd wedi'u bodloni.

Rhaglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan

Nid yw unigolyn sydd eisoes â chymhwyster cyllid neu gyfrifyddu lefel 4 (neu uwch) yn gymwys i wneud cais am y Rhaglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan. Mae enghreifftiau o gymwysterau o'r fath yn cynnwys AAT lefel 4; gradd cyfrifyddiaeth, HNC neu HND; neu gymhwyster cyfrifyddu lefel uwch a ddyfernwyd gan un o'r sefydliadau cyfrifyddu. Yn yr un modd, gan fod y brentisiaeth hon wedi'i hanelu at y rhai sydd heb gymwysterau cyllid blaenorol, nid yw darpar ymgeiswyr sydd naill ai'n dal AAT lefel 2 neu 3 yn gymwys i wneud cais.

Lle'r oedd cymhwyster blaenorol yn cynnwys rhai elfennau cyllid neu gyfrifyddu ar lefel 2 neu'n uwch, ond nad oedd yn gymhwyster cyllid neu gyfrifyddu yn unig, byddai angen ystyried cymwysterau o'r fath ar gyfer cymhwysedd fesul achos.

Byddai disgwyl i gymwysterau mewn pynciau rhifiadol eang megis mathemateg ac ystadegau fodloni'r gofynion cymhwyster.

Sut iwneud cais

Rydym ond yn derbyn ceisiadau drwy ein porth ar-lein, nid ydym yn derbyn CVs, ond os ydych am i ni ystyried addasiad rhesymol rhowch wybod i ni mewn da bryd.

Wrth gwblhau eich cais

Ymgyfarwyddwch eich hun gyda'r Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person, fel eich bod yn deall y swydd a pha gymwysterau, sgiliau a phriodoleddau hanfodol sydd yno ar gyfer y swydd prentis.

Rydym yn chwilio am sut mae eich astudiaethau a/neu brofiad blaenorol mewn gwaith neu ddiddordebau allanol yn eich gwneud yn addas i ddechrau gyrfa fel prentis.

Sicrhewch eich bod yn cynnwys tystiolaeth o:

 • Eich cymwysterau presennol sy’n bodloni'r safon addysgol ofynnol.
 • Yn eich Datganiad Personol rydym am gael gwybod amdanoch chi, pam bod gennych ddiddordeb yn y prentisiaeth a beth sy’n eich diddori a beth rydych wedi’i gyflawni hyd yma, boed hynny mewn gwaith, yn yr ysgol neu goleg neu drwy chwaraeon neu wirfoddoli, profiadau neu ymddygiadau sydd gennych a fyddai, yn eich barn chi, yn eich gwneud yn addas ar gyfer y swydd.

Sylwer – defnyddir y ffurflen gais i asesu pob ymgeisydd.  Gall methu â chwblhau'r cais yn fanwl olygu na fydd eich cais yn symud ymlaen i'r cam asesu. Rydym yn argymell eich bod yn ymgyfarwyddo eich hun gyda'r Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person, fel eich bod yn deall y swydd a pha gymwysterau, sgiliau a phriodoleddau hanfodol rydym yn chwilio amdanynt.

Canolfan Asesu

Bydd pob proses asesu prentisiaid yn cael ei chwblhau gan ganolfan asesu. Bydd canolfan asesu fel arfer yn cynnwys cyfweliad a chwblhau rhyw fath o brawf, gan amlaf ysgrifenedig neu drwy chwarae rôl. Bydd rhagor o wybodaeth am y cam hwn yn cael ei darparu yn nes at yr amser.

Darperir adborth i bob ymgeisydd sy'n mynychu canolfan asesu.

Gwybodaeth gyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein Rhaglen Brentisiaethau, neu os bydd unrhywbeth yn aneglur, mae croeso i chi ebostio recriwtio.hyfforddai@archwilio.cymru.

Darganfyddwch sut brofiad yw gweithio yn Archwilio CymruDarllen mwy  
 • SWYDDI DDIWEDDARAF

  Hyfforddai Graddedig
  Ydych chi'n ystyried eich hun fel arweinydd cyllid yn y dyfodol? Ydych chi'n chwilio am gyfle i raddedigion o'r radd flaenaf sydd wedi'i ariannu'n llawn i hyfforddi fel cyfrifydd siartredig?