Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

Adroddiad Interim

Asesiad o’r cynnydd a wnaed yn erbyn ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2020-21 yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2020. 

 • Digwyddiad Brogarwyr Tra Mad - Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

  Er mwyn hyrwyddo balchder ddinesig ymysg y dinasyddion, trefnodd dim Gofal Strydoedd Cyngor Rhondda Cynon Taf ddyddiau amgylcheddol ar thema...

 • Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan Ansawdd Data 2010-11

  Paratowyd y ddogfen hon i’w defnyddio’n fewnol ym Mwrdd Iechyd Aneurin Bevan fel rhan o waith a wnaed yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod...

  Local Reports
  Health
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Adolygiad dilynol o theatrau llawdriniaethau 2012

  Mae gwasanaethau theatrau llawdriniaethau yn rhan hanfodol o ofal cleifion. Er budd cleifion a sefydliadau’r GIG, dylid sicrhau bod adnoddau...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Cyllid Iechyd: Diweddariad - Llythyr at Darren Millar, Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

  Mae'r diweddariad hwn yn dangos bod cyrff y GIG wedi cael trafferth i reoli o fewn terfynau eu hadnoddau presennol yn ystod hanner cyntaf y...

  National Reports
  Health
  Finance
 • Cyllid Iechyd: Diweddariad

  Mae'r diweddariad hwn yn dangos bod cyrff y GIG wedi cael trafferth i reoli o fewn terfynau eu hadnoddau presennol yn ystod hanner cyntaf y...

  National Reports
  Health
  Finance
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Ansawdd Data 2012

  Paratowyd y ddogfen hon i’w defnyddio’n fewnol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg fel rhan o waith a wnaed yn unol â swyddogaethau...

  Local Reports
  Health
 • Amcangyfrif o incwm a gwariant Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben 31 Mawrth 2014

  Mae gofyn i’r Archwilydd Cyffredinol baratoi amcangyfrifiad blynyddol o incwm a gwariant Swyddfa Archwilio Cymru i’w gyflwyno i’r Pwyllor Cyfrifon...

  Our Plans and Accounts
 • Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru Ansawdd Data 2010-11

  Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau...

  Local Reports
  Health
 • Ymddiriedolaeth GIG Felindre Ansawdd Data 2012

  Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Ymddiriedolaeth GIG Felindre fel rhan o’r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan Rheolaeth cyflyrau cronig a gofal heb ei drefnu 2011-12

  Paratowyd y ddogfen hon i’w defnyddio’n fewnol ym Mwrdd Iechyd Aneurin Bevan fel rhan o waith a wnaed yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod...

  Local Reports
  Health
  Health and social care

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.