Dysgu, Arweiniad a Chymorth COVID-19,Gwelwch ein holl ddiweddariadau ac erthyglau am Coronafeirws, gan gynnwys yr heriau a’r newidiadau a’n prosiect dysgu parhaus.
Mae ceisiadau ar gyfer ein Cynllun Prentisiaeth Gweinyddu Busnes bellach ar agor
Mae'n bleser gan Archwilio Cymru gyhoeddi bod ceisiadau ar gyfer ein Cynllun Prentisiaeth Gweinyddu Busnes bellach ar agor.
Mae llywodraethu ym Mhwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru wedi gwella, ond mae angen camau gweithredu pwysig mewn sawl maes
Mae paratoi cynllun adfer ar gyfer gwasanaethau arbenigol yn dilyn y pandemig yn flaenoriaeth ddybryd ond mae angen adolygu’r model comisiynu presennol yn ehangach hefyd.
Rhaglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan
Mae'n bleser gan Archwilio Cymru gyhoeddi bod eu ceisiadau ar gyfer rhaglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan bellach ar agor.
Profodd pandemig Covid-19 werth llywodraeth leol o ran amddiffyn pobl a chymunedau.
Roedd pwysau ariannol wedi arwain at gynghorau'n lleihau gwariant a thorri gwasanaethau, ond mae'r pandemig wedi dangos bod gwasanaethau llywodraeth leol yn hanfodol i gadw pobl yn ddiogel ac yn iach.

Rydym yma i:

Rhoi sicrwydd
bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda
Egluro
sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl, ac.
Ysbrydoli
a grymuso'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella.

 

 • Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Caerdydd.

  Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2019. Mae’r crynodeb o’n harchwiliad yn rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  Delwedd ar glawr adroddiad Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020 i Gyngor Caerdydd
  Cyngor Caerdydd – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020
 • Trefniadau Llywodraethu Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Thumbnail image of the report cover

  Cydbwyllgor yw Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru, sy’n cynnwys y saith bwrdd iechyd lleol yng Nghymru. Mae’n comisiynu tua £680 miliwn o…

 • Cydnerthedd Corfforaethol yn Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd ar glawr adroddiad ar Gydnerthedd Corfforaethol: Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru

  Yn 2020-21 fe wnaethom gynnal adolygiad o gydnerthedd corfforaethol ym mhob Awdurdod Tân ac Achub yng Nghymru i ddarparu sicrwydd ynghylch pa…

 • Cyngor Sir y Fflint – Incwm Rhenti (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd clawr blaen adroddiad ar icwm rhenti yng Nghyngor Sir y Fflint

  Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar incwm rhenti yng Nghyngor Sir y Fflint.

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful - Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

 • Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 202l: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Awdurdod Tân ac Achub De Cymru.

 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – Adolygiad o Gydnerthedd (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd clawr blaen Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: Adolygiad o Gydnerthedd

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw’r Awdurdod Parc Cenedlaethol yn rheoli ei adnoddau’n effeithiol i sicrhau ei gydnerthedd hirdymor?

Digwyddiadau

Gweminar byw: Rhaglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan
Image of a clock
Ydych chi'n chwilio am ddewis arall yn lle'r brifysgol ond gyda'r un rhagolygon hirdymor?
Date
13 Mai 2021
Time Starts:
12:45
Time Ends
13:30

Blogiau

 • Eich Tref, Eich Dyfodol – Astudiaeth Adfywio Canol Trefi
  Wrth i’r p
  Eich Tref, Eich Dyfodol – Astudiaeth Adfywio Canol Trefi
 • Sut mae COVID-19 wedi cael effaith anghyfartal ar ein gweithlu benywaidd
  I nodi Diwrnod Rhyngwladol y Merched, rydym ni’n…
  Sut mae COVID-19 wedi cael effaith anghyfartal ar ein gweithlu benywaidd
 • Y darlun mawr: Defnyddio tueddiadau ariannu i ddeall yr ymateb i COVID-19
  Y darlun mawr: Defnyddio tueddiadau ariannu i ddeall yr ymateb i COVID-19

Trydar