Roedd y broses a arweiniodd at daliad ymadael i Brif Weithredwr Cyngor Sir Penfro’n cynrychioli methiant difrifol mewn trefniadau llywodraethu
Mae’r Cyngor wedi gweithredu i wella’i drefniadau llywodraethu a’i brosesau penderfynu er bod angen llawer o waith o hyd
Rydym yn chwilio am dri chyfarwyddwr newydd i ymuno â'n timau
Ydych chi'n frwdfrydig am sbarduno newid yn y sector cyhoeddus?
Mae’r trefniadau presennol ar gyfer comisiynu lleoliadau mewn cartrefi gofal i bobl hŷn yn methu â mynd i’r afael â rhai problemau sy’n bod ers amser maith
Mae heriau penodol yn ymwneud â threfniadau cyllido sy’n rhy gymhleth ac yn achosi rhaniadau rhwng partneriaid, a system sy’n gyffredinol anodd ei dilyn. 

Rydym yma i:

Rhoi sicrwydd
bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda
Egluro
sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl, ac.
Ysbrydoli
a grymuso'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella.

 

Dysgu, Arweiniad a Chymorth COVID-19,Gwelwch ein holl ddiweddariadau ac erthyglau am Coronafeirws, gan gynnwys yr heriau a’r newidiadau a’n prosiect dysgu parhaus.
 • Report cover image
  Diffygion yn Nhrefniadau Llywodraethu a Phrosesau Penderfynu Cyngor Sir Penfro Mewn Perthynas ag Ymadawiad ei Brif Weithredwr blaenorol gyda Thaliad Terfynu

  Paratowyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau) – Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau) – Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol:: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau cam dau ein gwaith asesu strwythuredig 2021 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

 • Addysg a Gwella Iechyd Cymru – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau): Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheoli Ariannol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd clawr blaen Addysg a Gwella Iechyd Cymru – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau): Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheoli Ariannol

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r canfyddiadau o gam dau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2021 yn Addysg a Gwella Iechyd Cymru (…

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – Cyflawni’r Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Plant T22 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd clawr blaen Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – Cyflawni’r Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Plant T22

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw’r Cyngor yn cyflawni ei raglen trawsnewid Gwasanaethau Plant T22 mewn modd effeithiol?…

 • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau): Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd clawr blaen Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau): Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol

  Ystyriodd cam dau ein hasesiad strwythuredig ar gyfer 2021 sut mae trefniadau llywodraethu corfforaethol a rheolaeth ariannol wedi addasu yn ystod…

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Adolygiad o Wasanaethau Gofal Llygaid (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Adolygiad o Wasanaethau Gofal Llygaid: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  Ceisiodd ein gwaith ateb y cwestiwn: A yw gwasanaethau gofal llygaid yn y Bwrdd Iechyd yn cael eu darparu'n effeithlon, yn effeithiol ac yn economaidd, gyda chynlluniau…

 • Cynghorau Gogledd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Comisiynu Lleoliadau mewn Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd clawr blaen Cynghorau Gogledd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Comisiynu Lleoliadau mewn Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau adolygiad yr Archwilydd Cyffredinol o drefniadau ar gyfer…