Publications

Access all of our audit reports and other related documents.

Cyhoeddiad diweddaraf

Canfyddiadau o Archwiliadau Egwyddor Datblygu Cynaliadwy’r Archwilydd Cyffredinol

Yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru cyhoeddi ei adroddiad ar ganfyddiadau ei archwiliadau egwyddor datblygu cynaliadwy.

 • Cyngor Sir Gâr Asesiad Gwella 2 2013

  Mae gofyn i’r Archwilydd Cyffredinol, o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, adrodd ar waith archwilio ac asesu o ran os yw’r Cyngor wedi...

  Annual Reports
  Local Government
 • Awdurdod Tân ac Achub De Cymru Asesiad Gwella 2 2013

  Mae gofyn i’r Archwilydd Cyffredinol, o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, adrodd ar waith archwilio ac asesu o ran os yw’r Cyngor wedi...

  Local Reports
  Fire
  Finance
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot Asesiad Gwella 2 2013

  Mae gofyn i’r Archwilydd Cyffredinol, o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, adrodd ar waith archwilio ac asesu o ran os yw’r Cyngor wedi...

  Local Reports
  Local Government
  Finance
 • Gwasanaethau Iechyd Meddwl i Oedolion Adroddiad Atodol

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r sefyllfa ledled Cymru ac mae’n cynnwys ein hargymhellion ar gyfer gweithredu ar lefel genedlaethol.

  National Reports
  Health
  Health and social care
 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro Adroddiad Gwella Blynyddol 2012

  Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno darlun o wella ar gyfer y flwyddyn ddyddiedig 2012, ac yn ffurfio rhan o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009...

  Local Reports
  National Parks
 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro Adroddiad Gwella Blynyddol 2013

  Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno darlun o wella ar gyfer y flwyddyn ddyddiedig 2013, ac yn ffurfio rhan o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009...

  Local Reports
  National Parks
 • Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed: Adolygiad Dilynol o Faterion Diogelwch

  Paratowyd yr adroddiad hwn ar y cyd rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru, a chaiff ei gyflwyno gan Archwilydd ...

  National Reports
  Health
  Health and social care
 • Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed Powys Cyhoeddwyd - Adroddiad Archwilio Blynyddol 2013

  Mae Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed Powys yn gyfrifol am roi trefniadau priodol ar waith i sicrhau darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd o...

  Annual Reports
  Police and Probation
  Finance
 • Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru -Adroddiad Archwilio Blynyddol 2013

  Yn ystod blwyddyn ariannol 2012-13, daeth Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 i rym. Roedd y ddeddfwriaeth hon yn cyflwyno...

  Local Reports
  Police and Probation
  Finance
 • Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru - Adroddiad Archwilio Blynyddol 2013

  Yn ystod blwyddyn ariannol 2012-13, daeth Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 i rym. Roedd y ddeddfwriaeth hon yn cyflwyno...

  Local Reports
  Police and Probation
  Finance

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.