Publications

Access all of our audit reports and other related documents.

Cyhoeddiad diweddaraf

Canfyddiadau o Archwiliadau Egwyddor Datblygu Cynaliadwy’r Archwilydd Cyffredinol

Yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru cyhoeddi ei adroddiad ar ganfyddiadau ei archwiliadau egwyddor datblygu cynaliadwy.

 • Indemniad ar gyfer Gwrth-hawliad Enllib - Cyngor Sir Caerfyrddin - Adroddiad er Budd y Cyhoedd

  Cyhoeddwyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd o dan adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (Deddf 2004). Mae Deddf 2004 yn ei gwneud...

  Public Interest Report
  Local Government
 • Cyflog a Phensiynau Uwch-swyddogion - Cyngor Sir Caerfyrddin - Adroddiad er Budd y Cyhoedd

  Cyhoeddir yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd dan adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (Deddf 2004). Mae’r Ddeddf yn ei gwneud hi’n...

  Public Interest Report
  Local Government
 • Ymdrin â’r Heriau Ariannol sy’n wynebu Llywodraeth Leol yng Nghymru

  Yn yr adroddiad hwn ceir trosolwg o’r graddau y mae cynghorau yng Nghymru yn ymateb i’r pwysau ariannol y maent yn eu hwynebu. Mae’n trafod...

  National Reports
  Local Government
 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro Asesiad Gwella 2 2013

  Mae gofyn i’r Archwilydd Cyffredinol, o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, adrodd ar waith archwilio ac asesu o ran os yw’r Cyngor wedi...

  Local Reports
  National Parks
  Finance
 • Cyfrifon Llywodraeth Leol 2012-13

  Mae hwn, fy nhrydydd adroddiad blynyddol ar gyfrifon cyrff llywodraeth leol, yn crynhoi canlyniadau gwaith archwilwyr yn 2012-13 yn y mathau...

  National Reports
  Local Government
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg - Adroddiad Archwilio Blynyddol 2013

  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o'r gwaith archwilio a wnaed gennyf ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (y Bwrdd...

  Annual Reports, Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Rhagnodi ym Maes Gofal Sylfaenol - Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg

  Edrychodd yr archwiliad hwn ar ddull Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg o reoli rhagnodi ym maes gofal sylfaenol gan geisio ateb y cwestiwn...

  Local Reports
  Health
 • Adolygiad o Drefniadau Rheoli yn yr Is-adran Ficrobioleg - Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

  Mae gan wasanaethau microbioleg ran flaenllaw i'w chwarae o ran darparu gwasanaethau clinigol i gleifion yn ogystal â diogelu iechyd y cyhoedd yn...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru Adroddiad Archwilio Blynyddol 2013

  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o'r gwaith archwilio rwyf wedi'i gyflawni yn Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru (yr...

  Annual Reports
  Health
  Health and social care
 • Ymddiriedolaeth GIG Felindre - Adroddiad Archwilio Blynyddol 2013

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r gwaith archwilio a wnaed gennyf yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre (yr Ymddiriedolaeth) yn ystod 2013...

  Annual Reports
  Health
  Finance

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.