Publications

Access all of our audit reports and other related documents.

Cyhoeddiad diweddaraf

Canfyddiadau o Archwiliadau Egwyddor Datblygu Cynaliadwy’r Archwilydd Cyffredinol

Yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru cyhoeddi ei adroddiad ar ganfyddiadau ei archwiliadau egwyddor datblygu cynaliadwy.

 • Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru Ansawdd Data 2010-11

  Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau...

  Local Reports
  Health
 • Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan Rheolaeth cyflyrau cronig a gofal heb ei drefnu 2011-12

  Paratowyd y ddogfen hon i’w defnyddio’n fewnol ym Mwrdd Iechyd Aneurin Bevan fel rhan o waith a wnaed yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Cydberthynas Llywodraeth Cymru a Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Cymru Gyfan

  Mae ein hadolygiad wedi ystyried a yw Llywodraeth Cymru, gan gynnwys Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO), wedi rheoli ei chydberthynas ag AWEMA...

  National Reports
  Central Government
 • Archwiliad o Gyfrifon 2010-11 - Bwrdd Draenio Mewnol Gwastadeddau Cil-y-Coed a Gwynllwg - Adroddiad er Budd y Cyhoedd

  Cyhoeddir yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd o dan Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004. Rwyf wedi cyhoeddi'r adroddiad hwn er mwyn...

  Public Interest Report
  Local Government
  Environment and Agriculture
 • Bwrdd Iechyd Cwm Taf Rheolaeth cyflyrau cronig a gofal heb ei drefnu 2012

  Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Cwm Taf fel rhan o'r gwaith a wnaed yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Cyrhaeddiad addysgol plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal

  Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar un elfen o gyfrifoldebau'r rhiant corfforaethol: helpu plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal i gyflawni eu...

  National Reports
  Local Government
  Education & Skills
 • Cyllid Iechyd

  Rhydd yr adroddiad hwn asesiad manylach o'r sefyllfa ariannol o fewn holl gyrff y GIG, a'r heriau ariannol a wynebir gan y GIG

  National Reports
  Health
  Finance
 • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Adroddiad Archwilio Blynyddol 2011

  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o'r gwaith archwilio rwyf wedi'i gyflawni yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (yr...

  Annual Reports
  Health
  Health and social care
 • Cronfeydd wrth gefn a benthyca digymorth Awdurdodau Lleol - Papur Ymchwil

  Ym mis Mawrth 2012, fe gomisiynwyd Swyddfa Archwilio Cymru gan Lywodraeth Cymru (Adran Cyllid Llywodraeth Leol a Pherfformiad Gwasanaethau...

  National Reports
  Local Government
 • Healthcare across the UK: A comparison of the NHS in England, Scotland, Wales and Northern Ireland (Saesneg yn unig)

  The report identifies the extent to which variances exist between the four nations and where further examination may help determine those...

  National Reports
  Health
  Finance

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.