Publications

Access all of our audit reports and other related documents.

Cyhoeddiad diweddaraf

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar gyfer atal a chanfod twyll.

 • Cyngor Sir y Fflint – Asesiad Cynaliadwyedd Ariannol

  Cynhaliwyd yr asesiad oherwydd inni bennu bod cynaliadwyedd ariannol yn risg a allai atal cynghorau rhag rhoi trefniadau priodol ar waith i...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Sir y Fflint – Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2019-20

  Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu ein canfyddiadau o'n harchwiliad o'r amcan llesiant i amddiffyn a gwella'r amgylchedd naturiol yn Sir y Fflint....

  Local Reports
  Local Government
  Environment and Agriculture
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Cyflawni â Llai – Gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd – Adolygiad Dilynol

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: a yw gwasanaeth iechyd yr amgylchedd yn y Cyngor yn dal i gyflawni ei rwymedigaethau statudol â...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Sir Ynys Môn – Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2019-20

  Fe wnaethom archwilio i ba raddau y mae’r Cyngor yn gweithredu’n unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn ei Drefniadau atal ac ymyrryd yn gynnar...

  Local Reports
  Local Government
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau o’r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn ystod 2019. Fe wnaethom y...

  Annual Reports
  Health
  Health and social care
 • Cyngor Gwynedd – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2019-20

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau o'n harchwiliad o Gyflenwi Gwasanaethau Gofal gyda Phum Tîm Ardal, sef cam y mae Cyngor Gwynedd yn ei...

  Local Reports
  Local Government
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Asesiad Strwythuredig 2019

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2019 yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Fel...

  Local Reports
  Local Government
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar Waith

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau ar ddull corfforaethol y Bwrdd Iechyd o ymgorffori'r egwyddor datblygu cynaliadwy a sut y mae'r pum...

  Local Reports
  Local Government
  Health and social care
 • Cyngor Sir y Fflint - Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi

  Roedd ein harolwg yn ceisio cael ateb i’r cwestiwn: A yw anghenion, profiadau a dyheadau pobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth yn cyfrannu at gynllunio...

  Local Reports
  Local Government
  Environment and Agriculture
 • Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru – Y Gronfa Gofal Integredig

  Mae’r adroddiad atodol hwn y dylid ei ddarllen ochr yn ochr â’r adroddiad cenedlaethol ar y Gronfa Gofal Integredig yn nodi ein canfyddiadau ar...

  Local Reports
  Health
  Health and social care

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.