Rhaglen Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru

Report cover image
Rhaglen Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru
23 Tachwedd 2021

Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar reolaeth Llywodraeth Cymru o'r Rhaglen Cartrefi Clyd bresennol

Mae Rhaglen Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru wedi'i chynllunio i leihau'r biliau ynni ar gyfer y rhai sy'n byw mewn tlodi tanwydd drwy osod mesurau effeithlonrwydd ynni am ddim.

Mae ein hadroddiad yn canolbwyntio ar y materion a'r gwersi allweddol i'w datblygu yn y fersiwn nesaf o’r Rhaglen ac yn dilyn ein hadroddiad ar Dlodi Tanwydd a gyhoeddwyd yn 2019.

Yng Nghymru, amcangyfrifir bod 155,000 o aelwydydd yn dlawd o ran tanwydd, gyda 144,504 o aelwydydd eraill yr amcangyfrifir eu bod mewn perygl o fod mewn tlodi tanwydd.

Mae'r Rhaglen Cartrefi Clyd, sy'n cynnwys cynlluniau Nyth ac Arbed, yn dod i ben dros y ddwy flynedd nesaf.

Yr hyn a ganfuwyd gennym

Wrth edrych ar unrhyw gynllun dilynol ar gyfer y Rhaglen Cartrefi Clyd, mae gan Lywodraeth Cymru sawl mater i'w ddatrys.

Mae'r rhain yn cynnwys ailfeddwl am y mesurau effeithlonrwydd ynni a gynigir, bod yn gliriach am ddiben craidd y Rhaglen a thynhau contractau yn y dyfodol i alinio costau ac i gymell gwell gwerth am arian.

Related News

Mae angen i Raglen Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru fod yn wyrddach, yn gliriach, ac mae angen ei rheoli’n fwy tynn

We'd like your feedback