Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Ar ôl cyhoeddi adroddiad Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus rydym yn cyhoeddi cyfres o adroddiadau cryno sy'n benodol i'r sector.

  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi gwybodaeth allweddol am ofal iechyd yng Nghymru.

  Mae'n archwilio gallu, perfformiad, cyllido, ac yn amlinellu rhai o'r materion neu heriau allweddol.

  Yr hyn a ganfuwyd gennym

  Mae gofal iechyd yn sector hynod gymhleth gyda materion penodol sy'n effeithio ar wahanol rannau o'r system. Nid yw’n fwriad i'r adroddiad cipolwg hwn fod yn gynhwysfawr. Mae'n nodi'r hyn a ystyriwn yw rhai o'r materion allweddol i ofal iechyd.

  Gwelsom bedwar mater allweddol ym maes gofal iechyd:

  1. Mae’n hen bryd newid y system gyfan.
  2. Mae dysgu o’r ymateb i COVID-19 yn cynnig cyfleoedd i oresgyn rhwystrau i drawsnewid.
  3. Mae cyfleoedd i ddarparu gwell pwyslais yn y system iechyd yng Nghymru ar ganlyniadau i gleifion a’r boblogaeth ehangach.
  4. Bydd trawsnewid gwasanaethau ar yr un pryd â mynd i’r afael ag ôl-groniadau a’r ymateb parhaus i COVID-19 yn heriol.

  Bydd yr her o adennill gwasanaethau a mynd i'r afael ag effaith anuniongyrchol COVID-19 yn debygol o barhau am flynyddoedd i'r dyfodol.

  Er gwaethaf yr heriau sylweddol sydd o'n blaenau, mae cyfleoedd i ailadeiladu a darparu gwasanaethau'n wahanol, rhoi pobl wrth wraidd gwasanaethau, a dysgu o'r ymateb cyfunol i COVID-19.

  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus 2021

  View more
  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Darlun o lywodraeth leol

  View more
  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Darlun o Ofal Cymdeithasol

  View more
CAPTCHA