Report cover image
Cyngor Cymuned Abertyleri a Llanhiledd - Taliadau anghyfreithlon a methiannau llywodraethu

Paratowyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Canfu ein hadroddiad er budd y cyhoedd fod taliadau anghyfreithlon wedi'u gwneud a methiannau a diffygion llywodraethu difrifol yn y Cyngor.

Roedd y methiannau hyn yn cynnwys peidio â chraffu'n briodol ar daliadau i'w gyn Glerc a methu â sicrhau bod ganddynt drefniadau priodol ar waith i sicrhau gwerth am arian wrth brynu nwyddau a gwasanaethau.

Mae gwersi i'w dysgu gan bob cyngor cymuned yng Nghymru ar bwysigrwydd cael rheolaethau mewnol effeithiol a llywodraethu da ar waith i ddiogelu'r pwrs cyhoeddus.  

Related News

Colled sylweddol i bwrs cyhoeddus oherwydd gweithgarwch anghyfreithlon a llywodraethu gwael mewn cynghorau cymuned

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA