Her i Barciau Cenedlaethol yng Nghymru gydbwyso annog twristiaeth gyda gwarchod yr amgylchedd naturiol

Her i Barciau Cenedlaethol yng Nghymru gydbwyso annog twristiaeth gyda gwarchod yr amgylchedd naturiol
12 Gorffennaf 2022
Eiconau natur, mynyddoedd a phlwg

Darllenwch fwy yn ein gwaith diweddaraf ar Barciau Cenedlaethol

Mae'r tri Awdurdod Parc Cenedlaethol yng Nghymru yn chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o reoli'r amgylchedd ac annog ymwelwyr i fwynhau'r awyr agored.

Mae tua 12 miliwn o bobl yn ymweld â pharciau cenedlaethol Cymru bob blwyddyn, sy'n helpu i wella iechyd a lles pobl.

Gan ddefnyddio ein gwaith diweddar ar dwristiaeth gynaliadwy, rydym yn ystyried rhai o'r heriau y mae’r Awdurdodau Parc Cenedlaethol yn eu hwynebu wrth gyflawni eu dibenion a'u dyletswydd statudol.

Mae pob un o'r tri pharc – Eryri, Arfordir Penfro a Bannau Brycheiniog – yn cydnabod bod COVID-19 a COP26 wedi dod â'r argyfwng natur i'r amlwg wrth i nifer yr ymwelwyr gynyddu gan achosi mwy o ddifrod a risg i fioamrywiaeth ein parciau.  

Nid oes gan yr Awdurdodau Parc Cenedlaethol yr adnoddau na'r pwerau i reoli na dylanwadu ar nifer y bobl sy'n ymweld â'u hardaloedd, na'u hymddygiad a'u heffaith.

Yn ogystal, mae busnesau twristiaeth yn gwerthfawrogi gwaith yr Awdurdodau Parc Cenedlaethol yn bennaf ond nid ydynt yn credu bod ganddynt y cydbwysedd cywir rhwng eu dau ddiben statudol – gwarchod a gwella harddwch naturiol a hyrwyddo cyfleoedd i'r cyhoedd fwynhau'r parciau.

Dylai Llywodraeth Cymru ystyried ein canfyddiadau wrth ddatblygu a phennu eu blaenoriaethau ar gyfer Awdurdodau Parc Cenedlaethol, er mwyn helpu i weithredu polisi cenedlaethol yn effeithiol.  

Twristiaeth Gynaliadwy ym Mharciau Cenedlaethol Cymru