Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb
01 Rhagfyr 2021
3 people

Rhannwch eich barn

Hoffem glywed am eich profiad o asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb a'u defnydd wrth wneud penderfyniadau.

Yng Nghymru, mae gan gyrff cyhoeddus ddyletswyddau penodol hefyd i asesu effaith eu penderfyniadau ar bobl â nodweddion gwarchodedig o dan y Ddeddf.

Rydym yn edrych ar sut mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn cyflawni'r cyfrifoldebau hyn ac mae ganddynt ddiddordeb arbennig mewn nodi unrhyw arfer da a fydd yn helpu i gefnogi cyrff cyhoeddus i wella.

A yw cyrff cyhoeddus yn ymgynghori ac yn gofyn y cwestiynau cywir ar yr adeg gywir i lywio eu penderfyniadau? Sut y gallai cyrff cyhoeddus wella eu hasesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb? Ydych chi erioed wedi herio asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb?

P'un a ydych yn gweithio mewn sefydliad sy'n cynrychioli pobl â nodweddion gwarchodedig neu sy'n aelod o'r cyhoedd, hoffem glywed gennych.

Cwblhewch ein harolwg ar-lein [agorir mewn ffenest newydd]