Jobs Page

GWEITHIO YN ARCHWILIO CYMRU

Byddwch yn falch o ble chi'n gweithio. Mwynhewch yr hyn chi'n ei wneud.

Er gwaethaf rhai newidiadau sylweddol i'n gwaith arfaethedig oherwydd COVID-19, gwnaethom gyflwyno rhaglen archwilio lawn yn llwyddiannus yn 2020-21.

Piggy bank

Mae Archwilio Cymru yn estyn llongyfarchiadau i Isobel Everett am gael ei chydnabod ag MBE yn Rhestr Anrhydeddau'r Frenhines yn ddiweddar. 

Isobel Everett MBE

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa ym maes cyllid a chyfrifyddiaeth? Ydych chi'n ystyried gwneud cais i Raglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan? Gwrandewch ar ein pennod podlediad ddiweddaraf...

Icon of a speech bubble with the words The Exchange Podcast - Podlediad y gyfnewidfa

BUDDION

Wrth ddewis gweithio i ni byddwch yn ymuno â sefydliad sy'n cynnig manteision sylweddol.

GWEITHIO YN ARCHWILIO CYMRU

Ein nod yw bod yn sefydliad sy'n cael ei redeg yn dda, yn atebol, yn uchel ei barch a sy'n lle gwych i weithio.

GWEITHIO I NI

Rydym am i Archwilio Cymru fod yn fan lle mae pobl yn falch o weithio a mwynhau'r hyn y maent yn ei wneud - amgylchedd cynhwysol y gall pawb ragori ynddo.

Gweler canlyniadau ein Harolwg Staff yma.

  • SWYDDI DDIWEDDARAF

    Ffurflen Gais Graddedigion 2022
    Oes gennych chi lygad am fanyldeb, sgiliau pobl dda ac yn awyddus i ddatblygu'n barhaus? Meddu ar gefndir academaidd rhagorol, gyda phrofiad o gydbwyso gwahanol gyfrifoldebau ac yn awyddus i wneud gwahaniaeth i wasanaethau cyhoeddus a chymunedau yng Nghymru?