Jobs Page

GWEITHIO YN ARCHWILIO CYMRU

Byddwch yn falch o ble chi'n gweithio. Mwynhewch yr hyn chi'n ei wneud.

Mae cael rhaglen archwilio strategol, deinamig ac o ansawdd uchel yn ffocws allweddol i strategaeth Archwilio Cymru.

graffeg efo testun - Ein rhaglen waith ar gyfer 2023-26. Mynd i'r afael ag anghydraddoldeb, ymateb i'r argyfwng hinsawdd a natur, cydnerthedd gwasanaeth a mynediad a gwasanaethau cyhoeddus a reolir yn dda

Gyda chyllid cyhoeddus dan straen sylweddol, mae gwerth ein gwaith yn bwysicach nag erioed

calendar, people, clip board, cog

Ddiwedd y mis hwn byddwn yn gadael ein swyddfeydd yng Nghaerdydd ar Heol y Gadeirlan i gartref newydd yng Nghwr y Ddinas.

Archwilio Cymru

Mae digwyddiad profiad gwaith Partneriaeth Busnes Symudedd Cymdeithasol bellach yn cymryd ceisiadau

Myfyrwyr yn gweithio

Llongyfarchiadau enfawr a da iawn i Eleri Davies am ennill Prentis y Flwyddyn am Gyfrifeg a Phrentis y Flwyddyn.

person with wings and two trophy cups

BUDDION

Wrth ddewis gweithio i ni byddwch yn ymuno â sefydliad sy'n cynnig manteision sylweddol.

GWEITHIO YN ARCHWILIO CYMRU

Ein nod yw bod yn sefydliad sy'n cael ei redeg yn dda, yn atebol, yn uchel ei barch a sy'n lle gwych i weithio.

GWEITHIO I NI

Rydym am i Archwilio Cymru fod yn fan lle mae pobl yn falch o weithio a mwynhau'r hyn y maent yn ei wneud - amgylchedd cynhwysol y gall pawb ragori ynddo.

Gweler canlyniadau ein Harolwg Staff yma.

  • SWYDDI DDIWEDDARAF

    Uwch Archwilydd Iechyd
    Ydych chi’n frwdfrydig dros wneud gwahaniaeth a sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu rhedeg yn gywir ar gyfer pobl Cymru?